Analizy i badania

Inwestycja w audyt wewnętrzny przynosi korzyści dla firmy

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 2 kwietnia 2015. – Zmiana roli audytu wewnętrznego to jedno z głównych zadań jakie stoją przed współczesnym biznesem – twierdzą dyrektorzy działów audytu oraz interesariusze audytu wewnętrznego ankietowani w corocznym badaniu firmy doradczej PwC „2015 State of the Internal Audit Profession Study”. </strong></p>

>

Większość z nich wymienia skupienie się na właściwych ryzykach we właściwym czasie oraz ścisł? współpracę z działem zarz?dzania ryzykiem i innymi funkcjami w organizacji jako kluczowe oczekiwania wobec nowoczesnego audytu. Zdaniem badanych, głównymi barierami w wypełnianiu swojej roli przez audyt s? braki kompetencyjne oraz niewystarczaj?ce wykorzystanie analizy danych na wszystkich etapach prac. Ocena dojrzałości audytu wewnętrznego najlepiej wypada w sektorze finansowym, szczególnie w bankach.

Coroczne badanie firmy doradczej PwC „2015 State of the Internal Audit Profession Study” pokazuje, w jaki sposób zmiany w globalnej gospodarce wpłynęły na rolę audytu wewnętrznego. Rozwój nowoczesnych technologii czy ostatni kryzys finansowy postawiły nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorstwami, które ci?gle się przekształcaj?, jak i audytem wewnętrznym, zmuszonym do nieustannego rozwoju i ścisłej współpracy z organizacj? i jej kluczowymi interesariuszami.

11% dyrektorów audytu wewnętrznego charakteryzuje obecn? funkcję audytu jako zapewnianie usług o wartości dodanej i aktywne doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa, 60% uważa, że będzie to konieczne w najbliższych pięciu latach, a 45% przewiduje, że audyt wewnętrzny rozwinie się i zamiast dostarczania wył?cznie usług poświadczaj?cych będzie aktywnym i zaufanym doradc? dla firmy.

„Dzisiejszy krajobraz biznesowy sprawia, że audyt wewnętrzny musi dotrzymywać tempa zmianom, jakie zachodz? w firmie i dostrzegać ryzyka, jakie przed ni? stoj?. Oprócz koncentracji na ryzyku, wśród pozostałych czynników wpływaj?cych na wzmocnienie roli audytu wewnętrznego znalazły się: umiejętność wgl?du i zrozumienia sytuacji firmy i jej sektora – uważa tak 52% badanych, współpraca z działem zarz?dzania ryzykiem i innymi departamentami firmy (35%) oraz właściwe wykorzystanie analiz danych (34%). Wyniki naszego badania wskazuj?, że organizacje, w których audyt wewnętrzny postrzegany jest jako podmiot realnie wpływaj?cy na podniesienie wartości firmy, s? dużo bardziej zaawansowane na wszystkich tych polach. Audyt wewnętrzny staje się zaufanym doradc? zarz?du, rady nadzorczej oraz kierownictwa firmy - to trend, który widać już także na polskim rynku kapitałowym” – podkreśla Piotr Urban, Partner w PwC, lider zespołu zarz?dzania ryzykiem.

Zdaniem badanych, szerokie wykorzystanie analiz danych pozwala na lepszy wgl?d w działalność przedsiębiorstwa. 82% dyrektorów działów audytu twierdzi, że korzysta z analiz danych przy prowadzeniu niektórych zadań audytowych, ale tylko 48% korzysta z nich przy podejmowaniu decyzji dotycz?cych zakresu badania i tylko 43% korzysta z nich przy ocenie ryzyka.

Większa rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu wartości firmy wi?że się także z doborem właściwych kompetencji członków zespołu. 65% interesariuszy, którzy nie widz?, aby audyt wewnętrzny przyczyniał się do wzrostu wartości, uważa, że główn? barier? jest brak talentów.Rozwi?zaniem jest dobór właściwej kadry, jej rozwój lub korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Dyrektorzy działów audytu musz? umieć rozwijać funkcje audytu wewnętrznego, proaktywnie reagować na zmieniaj?cy się krajobraz ryzyka, rozwijać talenty pozwalaj?ce owemu ryzyku sprostać i wdrażać odpowiednie narzędzia, na przykład do analizy danych. Powinni   przede wszystkim opracować solidny plan strategiczny rozwoju funkcji audytu wewnętrznego, odpowiedni dla nieustannie zmieniaj?cego się przedsiębiorstwa i uzgodnić oczekiwania z kluczowymi interesariuszami, czyli zarz?dem i rad? nadzorcz?. Interesariusze ci musz? dostrzec zmieniaj?c? się rolę wewnętrznego audytu i pozwalać mu ściślej ze sob? współpracować, zapewniaj?c audytowi niezbędne środki na zwiększenie jego potencjału i aktywności.

Audyt wewnętrzny w Polsce jest nadal mniej dojrzały niż w krajach z dłuższ? histori? rozwoju rynku kapitałowego. Ponad połowa spółek giełdowych nie posiada funkcji audytu wewnętrznego, a te, które maj? go w swoich strukturach, bardzo często nie wykorzystuj? jego potencjału i skupiaj? się na funkcji zapewniaj?cej. Bardzo często zadania audytu wewnętrznego dostosowane s? do ilości i jakości zasobów (ludzkich i finansowych), a nie do analizy ryzyka. Pozytywnym trendem na polskim rynku jest natomiast to, że nie tylko spółki giełdowe tworz? komórki audytu wewnętrznego, formalizuj? procesy zarz?dzania ryzykiem i zarz?dzania zgodności?, ale również spółki prywatne, których właściciele zakładaj? wymierny zwrot z takiej inwestycji” – mówi Piotr Rówiński, Dyrektor w zespole zarz?dzania ryzykiem PwC.

Nieco lepiej wypada ocena dojrzałości audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansowym, szczególnie w bankach.   „W znacznej mierze przyczyniły się do tego lokalne regulacje, które od wielu lat wymagaj? funkcjonowania w nich kompetentnych audytów wewnętrznych oraz nadzoruj?cych ich działanie komitetów audytu. Na większ? dojrzałość w sektorze bankowym wpływa także przenoszenie do polskich instytucji dobrych praktyk funkcjonuj?cych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Znaczenie niezależnego audytu wewnętrznego oraz aktywnego nadzoru nad jego funkcjonowaniem jest także coraz bardziej podkreślane również przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzieje się tak m. in dzięki rekomendacjom w tym zakresie (rekomendacja H z 2011 r. czy rekomendacje dotycz?ce funkcjonowania Komitetu Audytu z 2010 r.) oraz szczegółowym inspekcjom zwi?zanym ze spełnianiem ich wymogów w bankach. Coraz bardziej skomplikowane środowisko regulacyjne, rozwijaj?ce się technologie oraz dynamika otoczenia gospodarczego poci?gaj? za sob? zmiany profilu ryzyka działalności banków. W konsekwencji coraz większym wyzwaniem dla audytu wewnętrznego staje się zapewnienie odpowiednich kompetencji (np. IT, modele statystyczne,   zarz?dzanie ryzykiem), jakie s? niezbędne do odpowiedniej oceny kluczowych obszarów działalności banków” – zauważa Adam Wnęk, Dyrektor w zespole zarz?dzania ryzykiem instytucji finansowych PwC.

***

Informacje o raporcie

Raport z 11. edycji badania PwC „2015 State of the Internal Audit Profession Study” został przygotowany na podstawie ankiety przeprowadzanej na grupie ponad 1300 osób – dyrektorów audytu, kierowników działów audytu wewnętrznego i prawie 400 interesariuszy - członków zarz?dów i komitetów audytu, dyrektorów finansowych i   dyrektorów ds. ryzyka. Wyniki badania zostały pogłębione w ponad 100 wywiadach przeprowadzony z interesariuszami i dyrektorami działów audytu w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!