Analizy i badania

Internet rzeczy będzie rewolucjonizować rzeczywistość biznesową w perspektywie najbliższych 3 lat

<p style="text-align: justify;"><strong>W perspektywie najbliższych 3 lat internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) będą głównymi nośnikami cyfrowych zmian w gospodarce i transformacji społecznej. Cyfrowi agregatorzy, którzy skutecznie świadczą cyfrowe usługi na masowym rynku, odegrają znaczącą rolę w budowaniu nowego porządku w biznesie. Rozwój nowoczesnych technologii byłby jeszcze szybszy, gdyby nie obowiązujące regulacje prawne, które zdaniem menedżerów zatrudnionych w firmach technologicznych są głównymi barierami dla rozwoju i wdrażania innowacji w organizacjach.</strong></p>

>

W badaniu KPMG udział wzięło 767 członków zarz?dów spółek z branży nowoczesnych technologii działaj?cych na najbardziej rozwiniętych rynkach. Wyrazili swoje opinie na temat głównych trendów zmian w biznesie w wyniku rozwoju technologii cyfrowych w perspektywie najbliższych 3 lat.  

Zdaniem 17% respondentów badania, internet rzeczy (IoT) będzie obszarem technologicznym, który odegra największ? rolę w zmianie sposobu prowadzenia biznesu oraz przemianie życia społecznego  w ci?gu następnych 3 lat. Zgodnie z rynkowymi prognozami, w 2021 r. wydatki na rozwi?zania bazuj?ce na IoT mog? wynieść 1,2 biliona USD. Ankietowani wskazali, że bardzo duży wpływ na firmy i społeczeństwo będ? miały rozwi?zania oparte na sztucznej inteligencji (13% wskazań) i robotyce, któr? wskazała co dziesi?ta osoba bior?c? udział w badaniu KPMG. Blisko jedna trzecia menedżerów (30%) zatrudnionych w firmach technologicznych wyraziła opinię, że blockchain zmieni sposób działania ich firm, przede wszystkim w obszarach bazuj?cych na rozwi?zaniach IoT, cyberbezpieczeństwa oraz platform handlowych.  

Wdrażana obecnie idea Przemysłu 4.0 bazuje na wykorzystaniu internetu rzeczy do monitorowania i inteligentnego sterowania procesami produkcyjnymi, więc nie należy się dziwić, że ta technologia będzie odgrywała kluczowe znaczenie w procesie zmian w przemyśle w najbliższych latach. Roboty z kolei wspomagaj? pracę człowieka w realizacji coraz większej liczby powtarzalnych czynności, zapewniaj?c oszczędności kosztowe przy jednoczesnej poprawie wydajności i jakości wykonywanej pracy. Natomiast sztuczna inteligencja w poł?czeniu z analityk? danych umożliwia szybkie i skuteczne rozwi?zywanie bardzo złożonych problemów, wykorzystuj?c mechanizmy uczenia, które do tej pory były wykorzystywane wył?cznie przez żywe organizmy –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Cyfrowi agregatorzy burz? stary porz?dek w biznesie

Zdaniem zarz?dzaj?cych w firmach technologicznych, największy wpływ na konieczność zmiany tradycyjnych modeli biznesowych i dostosowania się do nowych reguł, maj? tzw. cyfrowi agregatorzy, którzy świadcz? swoje usługi na masow? skalę. Alibaba, Facebook, Airbnb, Amazon oraz Google s? uznawane za czołowych przedstawicieli tego typu organizacji. Firmy te specjalizuj? się w obsłudze cyfrowych klientów, maj? przewagę technologiczn? dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych. Korzystaj? z chmur obliczeniowych, płatności cyfrowych, analityki danych czy sztucznej inteligencji. Dodatkowo posiadaj? kapitał, który mog? przeznaczyć na rozwój i inwestycje zwi?zane z wejściem w nowe obszary biznesowe. Prezesi spółek technologicznych prognozuj?, że największe zmiany w najbliższych 3 latach będ? miały miejsce w sektorze mediów (18% wskazań), transporcie i przemyśle samochodowym (16%) oraz w handlu detalicznym (11%).  

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku głównym czynnikiem skłaniaj?cym konsumentów do wyboru oferty danego dostawcy staj? się oferowane przez poszczególne marki tzw. doświadczenia klientów. Cyfrowi agregatorzy, którzy wykorzystuj? cyfrowe narzędzia, żeby lepiej zrozumieć potrzeby, preferencje i wzory zakupowe konsumentów, w naturalny sposób dostarczaj? najlepsze doświadczenia klienckie. Dzięki temu systematycznie rozszerzaj? swoje bazy użytkowników i szybko zdobywaj? rynki, wchodz?c w zupełnie nowe branże, w których wcześniej nie działali –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Regulacje barier? dla szybkiego rozwoju i wdrażania innowacji

Blisko co pi?ty ankietowany uznał, że obowi?zuj?ce regulacje branżowe lub chroni?ce konsumentów, s? głównym ograniczeniem dla szybszego rozwoju innowacji. Inne przeszkody zidentyfikowane przez respondentów badania KPMG to niewystarczaj?ca dostępność specjalistów (22% wskazań), a także brak standardów technicznych oraz ograniczenia istniej?cych systemów cyfrowych (21%).  

Zdaniem 22% członków zarz?dów firm technologicznych, ograniczone możliwości adaptacji przez człowieka nowych rozwi?zań s? głównymi barierami utrudniaj?cymi wdrażanie innowacji. Innymi przeszkodami s? dostęp do kapitału oraz wyzwania zwi?zanie z cyberbezpieczeństwem.  

Zaufanie staje się krytycznym czynnikiem sukcesu biznesowego w cyfrowym świecie. Nowe regulacje, takie jak RODO, to na pewno bardzo dobry ruch w kierunku ochrony cyfrowych konsumentów. Chodzi jednak nie tylko o to, żeby zbierane o nas dane nie zostały wykorzystane wbrew naszym interesom. Istotne jest również, żeby np. systemy sztucznej inteligencji zachowały pełn? neutralność, unikaj?c w ten sposób dyskryminacji –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies.  Tech disruptors outpace the competition” objęło 767 członków zarz?dów firm działaj?cych w branży technologicznej z 15 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.  
W badaniu wzięli udział respondenci zarówno z dużych (33%), średnich (29%), jak i małych firm (28%), które dopiero rozpoczynaj? działalność technologiczn?. Badanie zostało przeprowadzone w okresie listopad-grudzień 2017 roku.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego  i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG  s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda  z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowksi@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!