Analizy i badania

Instytucje finansujące z optymizmem patrzą w przyszłość na rynku europejskim

<p style="text-align: justify;">Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield instytucje finansujące w dalszym ciągu z optymizmem patrzą w przyszłość rynku finansowania dłużnego nieruchomości.</p>

>

Z najnowszego raportu dotycz?cego trendów na europejskim rynku finansowania dłużnego (EMEA Lending Trends, Autumn 2017) wynika, że 62% instytucji finansuj?cych zapytanych przez firmę Cushman & Wakefield przewiduje rozbudowę portfeli kredytowych w najbliższych sześciu miesi?cach – głównie w postaci zwiększenia wolumenu nowych kredytów. Odsetek instytucji prognozuj?cych wzrost wartości nowych kredytów wzrósł do 34%, w porównaniu z 24% w poprzednich sześciu miesi?cach. Instytucje te prognozuj? także wzrost aktywności w zakresie refinansowania, aczkolwiek w wolniejszym tempie niż w poprzednim półroczu.

Instytucje udzielaj?ce finansowania dłużnego na rynku nieruchomości s? obecnie aktywne na całym kontynencie, ale ich głównym celem jest nadal Wielka Brytania, której udział w rynku wynosi 17%, czyli tylko nieznacznie więcej niż w przypadku Francji, Niemiec i krajów Beneluksu (udziały na poziomie 15%). Dużym zainteresowaniem ciesz? się także kraje nordyckie (11%), Hiszpania (11%) i Włochy (9%).

- Instytucje finansuj?ce przewiduj? największy wzrost nowych kredytów na nieruchomości mieszkaniowe i mieszkania dla studentów – tak wynika z odpowiedzi 28% respondentów. Z kolei sektorem logistycznym interesuje się jedna czwarta respondentów. Na nieruchomości biurowe i handlowe będ?ce tradycyjnie głównym celem inwestorów, wskazała mniej niż jedna trzecia zapytanych instytucji. Koncentracja na sektorze mieszkaniowym i logistycznym świadczy o tym, że inwestorzy oczekuj? w najbliższym czasie wyższych zysków i wzrostu - powiedział James Spencer-Jones, dyrektor działu ds. finansowania dłużnego i strukturyzowanego w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield.

Instytucje finansuj?ce nadal preferuj? już istniej?ce obiekty zarówno na głównych rynkach, jak i w miastach drugo- i trzeciorzędnych. Rośnie jednak stopniowo zainteresowanie udzielaniem finansowania na inwestycje deweloperskie, głównie posiadaj?ce już umowy typu pre-let, ponieważ ze względu na ograniczon? podaż odpowiednich aktywów klasy „core”, niektórzy inwestorzy rozważaj? możliwość zaangażowania się w projekty deweloperskie właśnie w tym segmencie.

Średnie wskaźniki LTV (loan to value) dla finansowania nieruchomości nie uległy zmianie w ostatnich sześciu miesi?cach i wynosz? ok. 60-65% w największych miastach. Średnia europejska dla wszystkich rynków wzrosła z 60% do 61%. Największe wzrosty odnotowano w Londynie (z 60% do 63%) i Paryżu (z 60% do 65%). W pozostałych miastach wskaźniki LTV pozostały w większości na dotychczasowym poziomie.

Od opublikowania przez firmę Cushman & Wakefield wiosennego raportu średnie marże wzrosły o 18 punktów bazowych do poziomu 242 punktów, przy czym odnotowano znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami. Marże we Frankfurcie spadły o 31 pb do 195 pb wskutek silnej konkurencji pomiędzy instytucjami udzielaj?cymi finansowania dłużnego. Z kolei wzrosły w Londynie (o 29 pb do 249 pb), Paryżu (o 46 pb do 242 pb) i Mediolanie (o 67 pb do 293 pb).

- Wyniki naszego najnowszego badania wskazuj? na wyraźn? polaryzację opinii wśród instytucji udzielaj?cych finansowania dłużnego. Tylko 17% z nich uważa, że rynek osi?gn?ł już maksymalny poziom. Zdaniem 41% osi?gnie go w najbliższych 12 miesi?cach, a według 31% respondentów – w ci?gu 24 miesięcy. Wielu dostrzega potencjał zwiększenia finansowania dłużnego pomimo spadku w ostatnim czasie ogólnego wolumenu obrotów w regionie - dodał Nigel Almond, dyrektor działu danych i analiz w firmie Cushman & Wakefield.

Na rynku aktualnie utrzymuj? się pozytywne nastroje, czemu sprzyjaj? rekordowo niskie stopy procentowe i kontynuacja polityki luzowania ilościowego w strefie euro. Instytucje udzielaj?ce finansowania dłużnego przewiduj? wzrost aktywności wobec oczekiwanych podwyżek stóp procentowych. Zdaniem większości respondentów (85%) stopy procentowe najpierw wzrosn? w Wielkiej Brytanii, co może nast?pić w roku bież?cym lub przyszłym. W pozostałych krajach europejskich podwyżki stóp procentowych zostan? wprowadzone później – tylko 56% respondentów przewiduje ich wzrost do końca 2018 roku.

- Rynek dłużny w Polsce jest stabilny pod k?tem głównych parametrów kredytowych, takich jak: LTV, amortyzacja i marże. Średni poziom LTV to 60%, amortyzacja od 25 do 30 lat, a marże ustalane s? na poziomie 220-280 punktów bazowych. Fundusze dłużne s? jednak nadal mało aktywne w Polsce, dlatego rynek ten zdominowany jest głównie przez banki. Średnie parametry finansowania zależ? głównie od wielkości projektu oraz jakości inwestora. Finansowanie jest najczęściej denominowane w Euro, gdyż większość transakcji przeprowadzanych jest w tej walucie. Banki najbardziej zainteresowane s? finansowaniem nieruchomości hotelowych i mieszkaniowych – w tym mieszkań na wynajem oraz prywatnych akademików. Lokalizacja oraz zdolność projektu do generowania wystarczaj?co wysokich przychodów s? bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji kredytowej, ale kluczowe jest także doświadczenie funduszu jako podmiotu odpowiedzialnego za zarz?dzanie aktywami – mówi Mira Kantor-Pikus, Partner, Dyrektor ds. Doradztwa Strategicznego zajmuj?ca się doradztwem kapitałowym, dłużnym i funduszowym w dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Polsce.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!