Analizy i badania

Innowatorzy i fundusze VC oszczędzą na podatkach inwestując w B+R

<p style="text-align: justify;">Od 1 stycznia 2016 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. (ustawa o wspieraniu innowacyjności), przestała obowiązywać tzw. ulga na nabycie nowych technologii, która została zastąpiona ulgą na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).</p>

>

W ramach nowej ulgi B+R przedsiębiorca będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki zwi?zane z działalności? badawczo-rozwojow? zwane przez ustawodawcę kosztami kwalifikowanymi.

Ustawodawca sformułował zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, do których zaliczył:

  • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R wraz z części? składki na ubezpieczenia społeczne, finansowan? przez pracodawcę;
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio zwi?zanych z prowadzon? działalności? B+R;
  • ekspertyzy, opinie usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności B+R;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wył?cznie w prowadzonej działalności B+R;
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R.

Przedsiębiorca – bez względu na rozmiar prowadzonej działalności - będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 30% kosztów kwalifikowanych zwi?zanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy działalności B+R. W przypadku pozostałych kategorii kosztów kwalifikowanych możliwość odliczenia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorcy i wyniesie 10% dla dużych przedsiębiorców oraz 20% dla mikroprzedsiębiorców   i MŚP.

Co istotne, w przeciwieństwie do obowi?zuj?cej wcześniej ulgi na nabycie nowych technologii, przedsiębiorca chc?c skorzystać z ulgi B+R nie będzie musiał dowodzić innowacyjności prowadzonej działalności B+R. W szczególności, znikn?ł wymóg uzyskania opinii od jednostki naukowej potwierdzaj?cej, że dana technologia nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

Niemniej jednak, ulga B+R wprowadza inne ograniczenia, z których za najważniejsze należy uznać brak możliwości skorzystania z tej ulgi w przypadku gdy przedsiębiorca uzyskał zwrot kosztów kwalifikowanych w jakiejkolwiek formie (np. dotacji unijnej). Z ulgi B+R nie skorzystaj? także przedsiębiorcy działaj?cy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Co do zasady, przedsiębiorca będzie mógł dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania w zeznaniu, za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku jednak gdyby przedsiębiorca w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych poniósł stratę podatkow? lub ze względu na zbyt niski dochód nie mógł odliczyć całości kosztów kwalifikowanych, będzie mógł tego dokonać w kolejnych następuj?cych po sobie trzech latach podatkowych.

Ustawodawca przewidział też zwolnienie dla spółek kapitałowych lub spółek komandytowo-akcyjnych inwestuj?cych w akcje (udziały) spółek działaj?cych w obszarze B+R (fundusze venture capital). Dochód ze zbycia akcji (udziałów) takich spółek, nabytych w 2016 albo w 2017 roku, może podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego. Jednakże, warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia będzie posiadanie bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce prowadz?cej działalność B+R, której udziały (akcje) byłyby zbywane.

Niestety ustawa o innowacyjności nie wprowadziła długo wyczekiwanej przez przedsiębiorców w Polsce instytucji patent box, obecnej w systemach prawnych krajów o najbardziej innowacyjnych gospodarkach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii). Instytucja patent box opiera się w uproszczeniu na znacznym obniżeniu stawki podatkowej, która ma zastosowanie do dochodu osi?gniętego przy wykorzystaniu posiadanych przez dan? spółkę praw własności intelektualnej. Należy postulować wprowadzenie takiego rozwi?zania do polskiego systemu prawa podatkowego w najbliższej przyszłości.

Jeżeli prowadz? Państwo działalność B+R lub inwestuj? w spółki prowadz?ce tak? działalność zapraszamy do kontaktu. Specjaliści z naszej Kancelarii przygotuj? dla Państwa analizę potencjalnych korzyści podatkowych a także zaproponuj? unikalne rozwi?zania maksymalizuj?ce możliwe do osi?gnięcia korzyści.

Patrycja Goździowska
Partner, Doradca Podatkowy
Patrycja.Gozdziowska@ssw.pl
+48 664 445 116

Jędrzej Figurski
Junior Associate
Jedrzej.Figurski@ssw.pl

INNOWATORZY I FUNDUSZE VC OSZCZĘDZĄ NA PODATKACH INWESTUJĄC W B+R >>>

Do pobrania

Download Innowatorzy-i-fundusze-VC-oszczedza-na-podatkach-inwestujac-w-B_R-PL.pptx  (PPTX • 157 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!