Analizy i badania

Innowacje dla wybranych - V edycja Raportu EFL „Pod Lupą”

<p style="text-align: justify;"><strong>Najnowszy Raport „Innowacje w MŚP. Pod lupą” przedstawia analizę kwestii związanych z zagadnieniem innowacji. Polscy przedsiębiorcy powszechnie deklarują chęć rozwijania swoich firm. 84,4 proc. przedstawicieli sektora MŚP uważa, że innowacje są ważnym i koniecznym czynnikiem dla rozwoju biznesu. Wielu przedsiębiorców wprowadza innowacje (48 proc.), jednak połowa sądzi, że jest to coś poza ich zasięgiem i możliwościami. </strong><strong></strong></p>

>

Deklaracje

Hasło „innowacje” jest dobrze znane przedsiębiorcom, chociaż   dla wielu pozostaje tylko hasłem. Innowacje s? wymieniane wśród czynników buduj?cych przewagę konkurencyjn? na czwartym miejscu (63,4 proc.wskazań), a wśród elementów determinuj?cych rynkowy sukces na pi?tej pozycji (20,4 proc. wskazań) . Na temat innowacji informacji aktywnie szuka 52 proc. przedsiębiorców. Rozumiej? oni wagę innowacji dla rozwoju gospodarki, ale prawie 40 proc. (35,9 proc.) tłumaczy, że w  ich branży nie s? one warunkiem koniecznym, a 26,7 proc. deklaruje brak środków na wdrażanie innowacji. I tutaj dochodzimy do  sedna problemu innowacji w Polsce.

Rzeczywistość

Znamienne jest to, że w Polsce aż 94,2 proc. firm na innowacje przeznacza swoje własne środki. Przedsiębiorcy wykazuj? sceptycyzm wobec dostępności wiedzy o możliwości poprawienia pozycji rynkowej dzięki zewnętrznym źródłom finansowania innowacji. Blisko 30 proc. przedsiębiorców nie dysponuje środkami pozwalaj?cymi na wdrożenie innowacji, a  brak informacji o możliwościach pozyskania funduszy z zewn?trz jest dodatkow? barier?.

Niepokoi też fakt, iż co trzeci przedsiębiorca wycofał się w trakcie prowadzonych działań nad implementacj? innowacji z powodu braku finansowania. Zaś 43 proc. przedstawicieli MŚP wskazuje na duży koszt prac przygotowawczych nad innowacj? jako przyczynę tego stanu rzeczy.

Postulaty

W takiej sytuacji nie dziwni, że niemal 43 proc. przedsiębiorców postuluje zwiększenie dostępu do informacji na temat pozyskiwania funduszy, zmiany przepisów na prostsze, a  także przyspieszenie procedur i jasne formalności. Kolejnych 39,4 proc. za aspekt ograniczaj?cy działania proinnowacyjne uznało często zmieniaj?ce się przepisy i  spowodowany tym brak przewidywalności działań.

Wsparcie merytoryczne i finansowe

Uzyskane wyniki wskazuj? jednoznacznie, że aby mówić o skutecznym wprowadzaniu innowacji niezbędne s? zasoby finansowe, zarówno generowane prze firmę, jak i łatwo dostępne środki pochodz?ce z instytucji zewnętrznych. Przedsiębiorcy podkreślali, że czynnikami, które mogłyby realnie wpłyn?ć na poziom proinnowacyjnych inicjatyw, byłyby po pierwsze możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji, po drugie wprowadzenie przepisów przyjaznych innowatorom, np. ulg podatkowych.

Priorytetem jest stworzenie programów wsparcia odpowiadaj?cych realnym potrzebom przedstawicieli MŚP. Instytucje finansowe powinny także dostosować swój portfel usługowy do szczególnej sytuacji tego sektora, która wymaga elastycznego, szybkiego reagowania, prostych reguł, a także merytorycznego wsparcia.

EFL SA nie tylko jako wydawca Raportu, lecz także w działaniach operacyjnych angażuje się na rzecz wsparcia postaw proinnowacyjnych, oferuj?c przedsiębiorcom usługę, która finansuje nowe rozwi?zania w firmach. Dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mali i średni przedsiębiorcy otrzymuj? dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci Leasingu Europejskiego z szybkimi procedurami o zminimalizowanym stopniu komplikacji.

Pi?ty raz pod lup?

Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach, przeprowadzonych przez niezależny instytut badawczy (Keralla Research) na zlecenie EFL SA, wzbogaconych o  kontekst społeczno-ekonomiczny dotycz?cy procesów zwi?zanych z innowacjami w  gospodarce. Dzięki formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, Raport jest wielostronnym portretem przedsiębiorcy wdrażaj?cego innowacje lub wykazuj?cego wobec nich dystans.

Dotychczas ukazały się cztery raporty z serii „Pod lup?”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lup?”, edycja w 2011 roku), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lup?”, edycja w 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lup?”, edycja 2013), a ubiegłoroczne – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lup?”, 2014). Raporty s? dostępne bezpłatnie na stronach  www.efl.pl i www.epmpf.pl

O badaniu

W badaniu „Innowacje w MŚP. Pod lup?”, zrealizowanym przez Instytut Keralla Research dla EFL SA w dniach 15.06 – 2.07.2015 r., pytano osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, główny technolog, dyrektor finansowy, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) wśród mikro-, małych i średnich firm (zatrudniaj?cych do 250 osób), na próbie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy. Próba ogólnopolska uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Bł?d pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Część jakościowa badania obejmowała 10 pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami wyłonionymi losowo spośród firm współpracuj?cych z EFL SA.

Więcej informacji:

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 603 630 166
E-mail: maja.lidke(@)efl.com.pl

Marek Kuleta
On Board Public Relations
Tel.: 662  061 064
E- mail: mkuleta(@)onboard.pl

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od ponad 24 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 261 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Grupa Crédit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. Oferuje swoim klientom szerok? gamę rozwi?zań finansowych w zakresie usług bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i  factoringowych. W skład grupy wchodz? między innymi Crédit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL Finance, EFL Service, Eurofactor Polska SA oraz Crédit Agricole Ubezpieczenia na Życie SA Więcej o Grupie CA Polska na www.ca-polska.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!