Analizy i badania

Inflacja znów poniżej 2%

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w styczniu do 1,9% r/r wobec 2,1% w grudniu ub. r., kształtując się zgodnie z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji. Jednocześnie opublikowana w tym roku struktura inflacji w styczniu obejmuje mniej kategorii niż rok temu, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.</p>

>

Niższa dynamika cen żywności obniżyła inflację

Szacujemy, że głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku inflacji (o ok. 0,1 pp.) była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (ok. 4,9% r/r w styczniu wobec 5,4% w grudniu). Uważamy, że obniżenie rocznego tempa wzrostu cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane m.in. w kategoriach "oleje i tłuszcze”, "mięso”, "mleko, sery, jaja”, "owoce”, "warzywa” oraz "cukier”. Do spadku inflacji przyczyniła się również najprawdopodobniej niższa dynamika cen nośników energii zwi?zana z efektami wysokiej bazy sprzed roku (por. MAKROpuls z 13.02.2017). Szacujemy, że w styczniu roczna dynamika cen paliw pozostała na poziomie zbliżonym do grudniowego. Uważamy, że w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 1,0% r/r w styczniu wobec 0,9% w grudniu.

Ceny będ? rosn?ć coraz wolniej

W kolejnych miesi?cach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obserwowany w ostatnich tygodniach silny spadek cen ropy naftowej na światowym rynku. Od 25 stycznia br. cena ropy Brent obniżyła się o ok. 13% do nieznacznie poniżej 62 USD za baryłkę powracaj?c do poziomu z listopada ub. r. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. (por. MAKROmapa z 11.12.2017). Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r.

Dzisiejsze dane o styczniowej inflacji s? neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!