Analizy i badania

Inflacja utknęła w piaskownicy

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI spadła we wrześniu do poziomu 1,0% r/r wobec 1,1% w sierpniu, co było poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (1,1%). Spadek rocznego wskaźnika inflacji wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia inflacji bazowej.</p>

>

Według naszych szacunków inflacja bazowa po wył?czeniu cen żywności i nośników energii obniżyła się we wrześniu z 1,4% r/r do 1,3%, co było spowodowane przede wszystkim spadkiem cen w kategorii "edukacja”. We wrześniu, w zwi?zku z wejściem w życie tzw. ustawy przedszkolnej radykalnie obniżaj?cej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty dotycz?ce edukacji w zakresie przedszkoli według danych GUS spadły o 17,7% m/m.   Z kolei tempo wzrostu cen żywności lekko zwiększyło się do 2,6% r/r z 2,5% w sierpniu. Również dynamika cen paliw wzrosła nieznacznie do -3,0% r/r z -3,1% r/r w sierpniu.

Oczekujemy, że do końca 2014 r. inflacja będzie kształtowała się poniżej celu inflacyjnego NBP. Ożywienie w Polsce będzie   stopniowe, w zwi?zku z tym nie będzie ono powodowało wzrostu presji inflacyjnej. Uważamy, że inflacja na koniec roku wzrośnie do 1,3%, na co złoż? się wzrost dynamiki cen paliw (efekty niskiej ubiegłorocznej bazy) oraz oddziałuj?ce w przeciwnym kierunku zmniejszaj?ce się roczne tempo wzrostu cen żywności (wynikaj?ce z wyższych tegorocznych światowych zbiorów pszenicy, niskiej dynamiki cen paliw oraz niskiego popytu konsumpcyjnego).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!