Analizy i badania

Inflacja powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w kwietniu do 4,3% r/r wobec 3,2% w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (4,0%) oraz naszej prognozy (4,1%). Tym samym inflacja przekroczyła górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r) osiągając jednocześnie najwyższy poziom od marca 2020 r.

Silny wzrost inflacji głównie za sprawą wyższej dynamiki cen paliw

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen paliw (28,1% r/r w kwietniu wobec 7,6% w marcu), co jest związane przede wszystkim z silnymi efektami niskiej bazy sprzed roku. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (1,2% wobec 0,5%). Wyższe tempo wzrostu cen w tej kategorii w znacznym stopniu wynikało z wyższej dynamiki cen mięsa, w szczególności mięsa drobiowego (głównie ze względu na efekty niskiej bazy sprzed roku oraz zmniejszoną podaż spowodowaną ptasią grypą). Przeciwny wpływ miało obniżenie tempa wzrostu cen nośników energii (4,0% wobec 4,2%) związane z niższą dynamiką cen gazu oraz energii cieplnej. W kierunku spadku inflacji oddziaływała także niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się do 3,7-3,8% wobec 3,9%. Jej zmniejszenie wynikało z niższej dynamiki cen w kategoriach: „użytkowanie mieszkania” (niższe tempo wzrostu opłat za wywóz śmieci ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku), „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (niższa dynamika cen zarówno napojów alkoholowych jak i wyrobów tytoniowych), „zdrowie” (lekki spadek dynamiki cen w szeregu kategorii, w szczególności wyrobów farmaceutycznych) i „restauracje i hotele”.

Wyższy popyt oraz bariery podażowe podbijają inflację bazową

Podtrzymujemy naszą ocenę sprzed miesiąca, że odnotowany w marcu wzrost inflacji bazowej był przejściowy i wynikał w znacznym stopniu z podwyżek cen związanych z III falą pandemii w części kategorii (por. MAKROpuls 15.04.2021). W maju w kierunku dalszego spadku inflacji bazowej oddziaływać będą efekty wysokiej bazy sprzed roku w części kategorii takich jak „zdrowie” (m.in. w przypadku cen usług stomatologicznych), czy „inne wydatki na towary i usługi” (m.in. w przypadku cen środków higieny osobistej i usług fryzjerskich). W kwietniowych danych warto jednak zwrócić uwagę na wzrost dynamiki cen w takich kategoriach jak „odzież i obuwie” (wyższa dynamika cen zarówno odzieży jak i obuwia), czy też „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (efekt rosnących cen mebli). W znacznym stopniu wynika on z realizacji odłożonego popytu przez część konsumentów, co dzieje się w warunkach rosnących barier podażowych w niektórych branżach (por. MAKROmapa z 26.04.2021). Wyższa dynamika cen w tych kategoriach będzie w najbliższych miesiącach ograniczała spadek inflacji bazowej.

W maju inflacja osiągnie maksimum lokalne

Uważamy, że w maju inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie lekko poniżej 5% r/r. W kolejnych miesiącach będzie ona kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym w znacznym stopniu ze względu na zmniejszenie dynamiki cen paliw oraz spadek inflacji bazowej (por. MAKROmapa z 04.05.2021). Niemniej dzisiejsze dane stanowią istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II kw. inflacja zwiększy się do 4,4% r/r wobec 2,7% w I kw., a w całym 2021 r. wzrośnie do 3,9% wobec 3,4% w 2020 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym  RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Wsparcie dla takiej oceny stanowi ostatnia wypowiedź członka RPP J. Kropiwnickiego, który poinformował, że inflacja kształtująca się powyżej celu inflacyjnego NBP jego zdaniem nie skłoni RPP do zacieśniania polityki pieniężnej, które mogłoby zagrozić trwałości ożywienia gospodarczego w Polsce. Naszym zdaniem stanowisko to podzielają prezes NBP A. Glapiński oraz niektórzy członkowie RPP (R. Sura, G. Ancyparowicz, C. Kochalski, E. Łon), a więc większość RPP.

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!