Analizy i badania

Inflacja poniżej wstępnego szacunku GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w listopadzie do -0,6% r/r wobec -0,7% w październiku, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy (-0,3%) i konsensusu rynkowego zgodnego ze wstępnym szacunkiem GUS (-0,5%). </p>

>

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,2 pp.) była wyższa dynamika cen paliw (-12,8% r/r w listopadzie wobec -16,4% w październiku). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek dynamiki cen żywności (0,1% r/r w listopadzie wobec 0,4% w październiku), który obniżył inflację o 0,1 pp. Wzrost inflacji ograniczany był również przez niższ? inflację bazow?, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w listopadzie do 0,2% r/r wobec 0,3%.

Wolniejszy wzrost cen warzyw obniżył dynamikę cen żywności

W naszej ocenie obniżenie tempa wzrostu cen żywności w listopadzie wynikało głównie ze spadku dynamiki cen warzyw. We wrześniu i w październiku ceny warzyw wzrosły odpowiednio o 6,6% m/m i 5,7% m/m, czyli wyraźnie silniej niż wynikałoby to z historycznych zależności sezonowych. Było to efektem suszy jaka miała miejsce w Polsce w miesi?cach letnich. Zgodnie z danymi GUS w listopadzie br. ceny warzyw zwiększyły się o 0,7% m/m, sygnalizuj?c wygaśniecie wpływu suszy. Jest to jednak wyraźnie niższy miesięczny wzrost cen niż w analogicznych miesi?cach w poprzednich latach. W efekcie, zgodnie z naszymi szacunkami roczna dynamika cen warzyw uległa obniżeniu do 9,3% r/r w listopadzie wobec 14,1% w październiku, oddziałuj?c w kierunku spadku dynamiki cen żywności w listopadzie o 0,5 pp.

Koniec deflacji tuż tuż

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r., a w I kw. 2016 r. roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 1,0% r/r. W naszej ocenie kontynuacja wzrostu wskaźnika inflacji w najbliższych miesi?cach będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw, wynikaj?cego w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy z 2014 r. i 2015 r.

Spadaj?ce ceny ropy naftowej spowolni? wzrost inflacji

Główny czynnik ryzyka w dół dla naszej prognozy inflacji w 2016 r. stanowi kontynuacja spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Cena ropy Brent wyrażona w złotych obniżyła się w grudniu do najniższego poziomu od stycznia 2009 r. Ceny ropy naftowej poza bezpośrednim wpływem na ceny paliw i nośników energii oddziałuj? również pośrednio na ceny żywności. Współczynnik korelacji pomiędzy cenami ropy Brent a indeksem cen żywności FAO w okresie od stycznia 2000 r. do listopada 2015 r. wyniósł ponad 94%. Wysoka zależność pomiędzy cenami ropy naftowej oraz cenami żywności na świecie wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest wysoki udział nośników energii w kosztach produkcji rolnej np. koszt paliwa, nawozów. Spadek cen ropy oznacza tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i w konsekwencji presję na obniżenie cen żywności. Drugim czynnikiem jest szerokie zastosowanie części surowców rolnych takich jak zboża, rośliny oleiste czy cukier do produkcji biopaliw. Obniżenie cen ropy naftowej ogranicza relatywn? cenow? konkurencyjność biopaliw względem paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji prowadzi do spadku popytu na żywność wykorzystywan? do ich produkcji i zmniejszenia jej cen.

Dane o inflacji lekko negatywne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze niższe od wstępnego odczytu oraz konsensusu rynkowego dane o listopadowej inflacji s? w naszej ocenie lekko negatywne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!