Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Inflacja najwyższa od 20 lat

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w sierpniu do 5,5% r/r wobec 5,4% w lipcu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (5,4%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,2%) oraz naszej prognozy (5,1%). Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od czerwca 2001 r. i od 5 miesięcy kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Podwyżki cen gazu wśród przyczyn silnego wzrostu inflacji

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (3,9% r/r w sierpniu wobec 3,1% w lipcu), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu dynamiki cen owoców (efekt niższej podaży będącej skutkiem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz mięsa (w przypadku wieprzowiny – efekt niskiej bazy sprzed roku, a w przypadku drobiu – efekt niższej podaży z uwagi na straty związane z ptasią grypą). Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen nośników energii (6,6% r/r w sierpniu wobec 5,3% w lipcu), będąca skutkiem wprowadzonych w sierpniu podwyżek cen gazu. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w sierpniu do 4,0% r/r wobec 3,7% w lipcu. Jej wzrost miał szeroki zakres i został odnotowany m.in. w kategoriach: „odzież i obuwie” (ze względu na wyższą dynamikę cen obuwia), „łączność” (przede wszystkim efekt podwyżek cen usług telekomunikacyjnych), „restauracje i hotele”, „inne wydatki na towary i usługi” (efekt podwyżek cen ubezpieczeń), „rekreacja i kultura” (efekt podwyżek cen usług związanych z kulturą oraz turystyki zorganizowanej za granicą), „zdrowie” (m.in. ze względu na podwyżki cen wyrobów farmaceutycznych oraz usług stomatologicznych) oraz „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (efekt wyższych cen napojów alkoholowych). W kierunku spadku inflacji oddziaływała natomiast niższa dynamika cen paliw (28,0% r/r w sierpniu wobec 30,0% w lipcu), której spadek jest związany z wygasaniem efektów niskiej bazy sprzed roku.

Inflacja bazowa rośnie na fali odłożonego popytu

Warto odnotować, że inflacja bazowa nie obniża się mimo silnych efektów wysokiej bazy związanych z falą podwyżek covidowych w pierwszej fazie pandemii. Podobnie jak przed miesiącem struktura danych o inflacji bazowej wskazuje, że wynika to z realizacji odłożonego popytu w zamrożonych w poprzednich miesiącach sektorach gospodarki, który w warunkach ograniczeń podażowych ma proinflacyjny charakter (pro. MAKROpuls z 13.08.2021). Szczególnie silnie efekt ten widoczny jest w kategoriach „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „odzież i obuwie”.

Stopy bez zmian mimo wysokiej inflacji

Dzisiejsze dane wskazują na znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza inflacji w 2021 r. (4,4% r/r wobec 3,4% w 2020 r.). Mimo to podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r., a pierwsza podwyżka stopy referencyjnej nastąpi w styczniu 2023 r. (z 0,10% do 0,25% - por. MAKROpuls z 08.09.2021)

Dzisiejsze dane o inflacji są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!