Analizy i badania

Inflacja będzie rosnąć nieco wolniej niż w lipcowej projekcji

<p style="text-align: justify;">Na konferencji prezes NBP M. Belka zaznaczył, że w kolejnych kwartałach roczna dynamika cen będzie rosnąć "<em>nieco wolniej”</em> niż sygnalizowała lipcowa projekcja inflacji.</p>

>

Jednocześnie potrzymał on swoj? wcześniejsz? opinię, iż inflacja przyjmie dodatni? wartość na przełomie listopada i grudnia br. Jego zdaniem w kolejnych kwartałach należy oczekiwać utrzymania umiarkowanego ale zrównoważonego wzrostu gospodarczego. M. Belka zaznaczył, że głównym czynnikiem niepewności dla warunków makroekonomicznych w Polsce jest sytuacja zagraniczna. Z kolei obecny na konferencji członek RPP J. Osiatyński dodał, że w jego ocenie czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Polsce będzie stopień absorbcji środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W świetle powyższych czynników prezes NBP nie s?dzi, iż polityka pieniężna mogła być w najbliższym czasie w sposób zauważalny modyfikowana. Jego zdaniem, jednym z czynników określaj?cym kształt polityki pieniężnej w najbliższych kwartałach będzie skład osobowy nowej Rady.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!