Analizy i badania

Inflacja bazowa oraz ceny paliw obniżyły inflację w marcu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w marcu do -0,9% r/r wobec -0,8% w lutym, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynku (-0,8%) oraz zgodnie ze wstępnym odczytem.</p>

>

W kierunku spadku inflacji oddziaływało niższe tempo wzrostu cen paliw (-13,4% r/r w marcu wobec -11,3% w lutym), które obniżyło inflację o 0,1 pkt. proc. Przyczyn? obniżenia dynamiki cen ogółem w marcu był również spadek inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła -0,2% r/r wobec -0,1% w lutym, zmniejszaj?c inflację o 0,1 pkt. proc. Na niższ? inflację bazow? złożyły się niższa dynamika cen w kategorii "rekreacja i kultura” (-2,0% r/r w marcu wobec -0,5% w lutym) będ?ca konsekwencj? m.in. wprowadzenia nowych, niższych cenników przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych oraz maj?ca przeciwny efekt wyższa dynamika cen w kategorii "odzież i obuwie” (-3,5% r/r w marcu wobec -4,5% w lutym), zwi?zana z wypuszczeniem na rynek nowej kolekcji wiosenno-letniej. W kierunku wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (0,8% r/r w marcu wobec 0,4% w lutym).  

Deflacja będzie powoli wygasać dzięki wyższej dynamice cen żywości i paliw  

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. br. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będ? wyższe dynamiki cen paliw oraz żywności, której wzrost będzie szczególnie silny pod koniec br. Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który zwiększył się marcu br. o 1,0% m/m, sygnalizuj?c odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.04.2016). Ceny żywności w Polsce s? silnie skorelowane z cenami światowymi, co będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku ich wzrostu w dalszej części br. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, warunki pogodowe, ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego oraz ryzyko kolejnych obniżek cen nośników energii.  

Obniżka stóp procentowych RPP w lipcu br. coraz mniej prawdopodobna  

Dzisiejszy odczyt inflacji zgodny ze wstępnym szacunkiem jest w naszej ocenie neutralny dla złotego oraz cen polskich obligacji. Mimo pogłębienia deflacji w marcu, w świetle wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 06.04.2016), widzimy ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!