Analizy i badania

Inflacja bazowa najniższa od 10 lat

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w lutym zwiększyła się do -0,8% r/r wobec -0,9% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,7%).W kierunku wzrostu rocznego tempa wzrostu cen oddziaływała ich wyższa dynamika w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (0,4% r/r w lutym wobec 0,0% w styczniu), która zwiększyła inflację o 0,1 pkt. proc. Na podstawie niepełnych danych nt. struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. szacujemy, że inflacja bazowa zwiększyła się w lutym do 0,0% r/r wobec -0,1% w styczniu. Oznacza, to że inflacja bazowa w styczniu osiągnęła najprawdopodobniej najniższy poziom od czerwca 2006 r. (oficjalne dane nt. inflacji bazowej poznamy jutro).</p>

>

Rewizja wag w koszyku inflacyjnym obniżyła tempo wzrostu cen  

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, będ?ce odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. W efekcie, styczniowe tempo wzrostu cen zostało zrewidowane z -0,7% r/r do -0,9%.  

W nowej strukturze wag w koszyku inflacyjnym na uwagę zasługuje spadek udziału żywności i napojów bezalkoholowych do 24,0% wobec 24,4% w 2015 r. Popyt na żywność (dobra podstawowe) charakteryzuje się nisk? elastyczności? cenow?, co przy średniorocznym spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w ub. r. (o 1,6%) sprzyjało zmniejszeniu udziału tej kategorii w koszyku inflacyjnym. Ze zwiększeniem wagi mieliśmy natomiast do czynienia w kategorii "rekreacja i kultura” (wzrost udziału z 6,4% do 6,6%.), a więc w przypadku dóbr charakteryzuj?cych się relatywnie wysok? elastyczności? cenow? popytu. Zwiększenie wagi tej kategorii sygnalizuje, że kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy w ub. r. oddziaływała w kierunku zwiększonego spożycia dóbr luksusowych.  

Deflacja będzie powoli wygasać  

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do października br. a w IV kw. inflacja wzrośnie do 0,3% r/r. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będ? wyższe dynamiki cen żywności oraz paliw, których wzrost będzie szczególnie silny w IV kw. br. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego oraz ryzyko kolejnych obniżek cen nośników energii.  

Obniżka stóp procentowych RPP w lipcu br.  

Dzisiejszy niższy od oczekiwań odczyt lutowej inflacji oraz rewizja w dół wartości za styczeń s? w naszej ocenie negatywne dla złotego i pozytywne dla cen polskich obligacji. W poł?czeniu z wynikami marcowej projekcji inflacji NBP wskazuj?cej na brak powrotu inflacji do celu przed 2019 r. dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!