Analizy i badania

Imponujące wyniki w Poznaniu i Szczecinie – rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce

<p style="text-align: justify;">W pierwszym półroczu 2017 roku rynek magazynowy to zdecydowanie najszybciej rosnący sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce. Najwięcej powierzchni przemysłowych i magazynowych oddano w okolicach Poznania – 133 000 m kw. –, a projekt o największej powierzchni w budowie realizowany jest w Szczecinie – 161 000 m kw. Rekordowe liczby oddanych do użytku powierzchni nie zniechęcają deweloperów do rozpoczęcia kolejnych inwestycji.</p>

>

Rekordowa pierwsza połowa roku

W ci?gu pierwszych sześciu miesięcy br. ukończono projekty o rekordowej powierzchni 801 200 m kw. Najwięcej powierzchni – zaraz za Poznaniem – oddanych zostało w regionie Warszawy II (115 700 m kw.) i Polsce Centralnej (111 800 m kw.). Potwierdzaj? to trzy największe transakcje obiektów oddanych do użytku przeprowadzone w poszczególnych klastrach. W regionie Górnego Śl?ska nowym najemc? obiektu Panattoni BTS Amazon Sosnowiec o powierzchni 135 000 m kw. stała się firma Amazon na warunkach umowy build-to-suit. W Polsce Centralnej dwie transakcje najmu dotycz? przejęcia obiektu BTS Castorama o powierzchni 101 700 m kw. przez Castoramę oraz obiektu Panattoni Łódź BSH BTS o powierzchni 79 000 m kw. wynajęt? przez firmę BSH.

Szczecin w budowie

Deweloperzy nie wydaj? się być zniechęceni liczb? oddanych powierzchni zwłaszcza, gdy spojrzymy na te, znajduj?ce się obecnie w trakcie budowy - 1 275 000 m kw. Wśród największych wymienić można te realizowane w Szczecinie (Pannatoni BTS Amazon - 161 000 m kw. oraz Goodman BTS Zalando – 130 000 m kw.) i w Sosnowcu (Panattoni BTS Amazon – 135 000 m kw.).

"Polski rynek powierzchni magazynowych przykuwa uwagę zagranicznych graczy, ponieważ umiejętnie potrafi ł?czyć relatywnie niskie stawki czynszów z coraz wyższym standardem i poziomem zaawansowania wykonywanych operacji. Dodatkowo, warto zauważyć, że w najbliższych kwartałach układ sił w regionach zmieni region szczeciński, którego strategiczne położenie, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej i rekordowa ilość obiektów w budowie - prawie 300 tys. mkw. - dadz? o sobie znać." KATARZYNA PYŚ-FABIAŃCZYK, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I LOGISTYCZNYCH, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Czynsze wci?ż stabilnie

Wysoki poziom popytu na nowe powierzchnie, który przekłada się na podpisywanie transakcji w nowopowstałych obiektach nie wpływa na wysokość wywoławczych stawek czynszów. W większości analizowanych miast regionalnych stawki czynszu od stycznia do czerwca nie zmieniły się, co jest efektem równowagi pomiędzy wzrostem podaży i rosn?cym popytem najemców. Najwyższe koszty najmu konsekwentnie dotycz? magazynów położonych w granicach Warszawy – od 3,5 do 5 euro miesięcznie za m kw. -, a najniższe odnotowywane s? w rejonie Polski Centralnej – od 2 do 3,2 euro - ze względu na dominuj?c? obecność dużych parków logistycznych.

"Stały popyt w poł?czeniu z wysok? dostępności? gruntów pod funkcje przemysłowo-magazynowe to czynniki które powoduj?, że stawki czynszu pozostaj? od wielu kwartałów na stałym poziomie. Warto też zaznaczyć, że w porównaniu do Europy Zachodniej, koszt wynajmu powierzchni w Polsce jest nadal znacznie bardziej konkurencyjny." ANNA STANISZEWSKA, DYREKTOR DZIAŁU ANALIZ RYNKOWYCH I DORADZTWA CEE, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Polska Centralna z minimaln? stop? pustostanów

Stopa pustostanów w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2017 roku zmalała o 0,4 p.p. i wynosi 5,9%. Duży wpływ na jej poziom ma fakt, że magazyny oddawane do użytku s? już w większości wynajęte. Poziom przednajmu w obecnie realizowanych obiektach sięga niemal 80%. Najwyższ? stopę pustostanów w drugim kwartale odnotowano w regionie Krakowa - 11,9 % a najniższ? wynosz?c? zaledwie 0,5% w Polsce Centralnej.

Warszawa I

 • Najwyższe stawki czynszów za powierzchnie magazynowe w Polsce
 • Obiekty magazynowe s? mniejsze niż w innych klastrach. Często oferuj? też większ? powierzchnię biurow? tworz?c tzw. Small Business Units (SBU)
 • Stopa pustostanów utrzymuje się na poziomie 8,7% i należy do jednej z najwyższych w Polsce
 • Ograniczona dostępność oraz wysokie ceny gruntów znacz?co ograniczaj? rozwój klastra

Warszawa II

 • Największy rynek magazynowy w Polsce odpowiada za 22,4% całkowitych zasobów kraju
 • W II kw. 2017 w trakcie realizacji powstawały projekty o ł?cznej powierzchni 272 100 m kw., co stanowi drugi najwyższy wynik wśród wszystkich rynków magazynowych
 • Podaż powierzchni wrosła w II kw. 2017 o 100 00 m kw. Największym ukończonym projektem był kolejny etap P3 Błonie z 47 500 m kw.
 • Szybki przyrost nowej podaży oraz przewaga obiektów o dużej powierzchni wpływa na utrzymywanie się stawek czynszów na jednym z najniższych poziomów w kraju
 • Realizacja infrastruktury komunikacyjnej we wschodniej (S8, A2) i południowej (S8, S19) części obszaru spowoduje w kolejnych latach rozwój rynku w tych kierunkach

Górny Śl?sk

 • Obszar Górnego Śl?ska pozostaje drugim po Warszawie największym rynkiem magazynowym w Polsce
 • Powierzchnia magazynowa powiększyła się w II kw. 2017 roku o 23 000 m kw. za spraw? ukończenia min. Goodman Gliwice Logistics Centre and Segro Logistics Park Gliwice
 • Pomimo oddania do użytku nowej podaży, stopa pustostanów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,2 p.p. Świadczy to o niesłabn?cym zainteresowaniu najemców
 • W budowie znajduje się 253 200 m kw., z czego ponad połowę stanowi kompleks Panattoni BTS Amazon Sosnowiec
 • Zakres stawek czynszów na Górnym Śl?sku znajduje się na podobnym, niskim poziomie co w innych głównych klastrach magazynowych

Region Poznania

 • W rejonie Poznania odnotowano największy przyrost nowej powierzchni ze wszystkich klastrów magazynowych w I poł. 2017 roku
 • Największe oddane projekty w II kw. 2017 roku: kolejny budynek Panattoni Park Poznań VIII (21,300 m kw.) i P3 Poznań (7,300 m kw.)
 • Z powodu oddania do użytku nowej podaży, stopa pustostanów wzrosła o 0,4 p.p. do 8,8%
 • Czynsze utrzymuj? się na stałym poziomie, jednak relatywnie wysoki odsetek wolnych powierzchni oraz pojawienie się nowych obiektów umacnia pozycję negocjacyjn? najemców
 • W rejonie między Poznaniem a niemieck? granic?, wzdłuż głównych tras komunikacyjnych powstaje coraz więcej nowych obiektów magazynowych

Polska Centralna

 • Centralne położenie, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa oraz wyższy niż w innych regionach dostęp do siły roboczej sprawia, że klaster stale cieszy się wysokim zainteresowaniem najemców
 • Obszar Polski Centralnej cechuje najniższa w kraju stopa pustostanów, która na koniec czerwca osi?gnęła poziom 0,5%. Oznacza to spadek o 1,8 p.p. w stosunku do sytuacji na koniec I kw. 2017 roku
 • W II kw. 2017 roku ukończono jedynie jeden obiekt magazynowy – kolejny etap Prologis Park Stryków (18 100 m kw.), który w momencie oddania do użytku był w całości wynajęty. Jest to typowe w regionie Polski Centralnej
 • Obecnie największymi obiektami w trakcie realizacji s?: Segro Logistics Park Stryków (30 400 m kw.) oraz Panattoni Park Stryków II ( 18 600 m kw.)

Dolny Śl?sk

 • Rynek wrocławski zawdzięcza swój rozwój rozbudowanej infrastrukturze transportowej oraz bliskości południowej i zachodniej granicy kraju
 • W II kw. 2017 roku nie oddano do użytku ż?dnego obiektu magazynowego w klastrze wrocławskim
 • Pocz?tek roku przyniósł wzrost stopy pustostanów o 0,6 p.p., która osi?gnęła poziom 7,9%
 • Stawki czynszów w rejonie Wrocławia należ? do jednych z najwyższych wśród głównych klastrów magazynowych (wył?czaj?c obszar wewn?trz granic Warszawy)
 • Na przełomie 2017 i 2018 roku planowane jest oddanie fragmentu trasy ekspresowej S5 położonego na północ od Wrocławia. Pozwoli to na poprawę komunikacji z Poznaniem i północn? części? Polski oraz stworzy dogodne warunki do rozwoju rynku magazynowego na północ od granic miast

Trójmiasto

 • Region Trójmiasta jest największym rynkiem przemysłowo-logistycznym północnej Polski. Bliskość międzynarodowych portów morskich, lotniska i dróg szybkiego ruchu przyczynia się do rozwoju transportu intermodalnego
 • Oddanie do użytku kolejnego etapu Goodman Pomeranian Logistics Center zwiększyła ł?czn? powierzchnię magazynow? w klastrze o 20 900 m kw.
 • Pomimo oddania do użytku nowych obiektów, stopa pustostanów w stosunku do końca I kw. 2017 roku zmniejszyła się o 1,5 p.p.
 • Na koniec czerwca w trakcie budowy znajdowały się dwa obiekty magazynowe klasy A: kolejny etap Goodman Pomeranian Logistics Center (36 700 m kw.) oraz Hillwood 7R Gdansk 2 (12 000 m kw.)

Lublin/Rzeszów

 • Jedynie jeden projekt został oddany do użytku w II kw. 2017 roku – Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka (4 900 m kw.)
 • W trakcie realizacji pozostaj? obiekty o ł?cznej powierzchni 16 900 m kw. Największym z nich jest MLP Lublin (12 100 m kw.)
 • Wskutek braku znacznego wzrostu liczby nowych obiektów, stopa pustostanów zmniejszyła się w II kwartale o 3,9 punkty procentowe, osi?gaj?c na koniec czerwca 2,7%;
 • Planowane na 2019 rok zakończenie budowy całości drogi ekspresowej S19 między Warszaw? a Lublinem znacz?co poprawi komunikację za stolic? i zwiększy potencjał rozwoju sektora magazynowego na tym obszarze
 • Trasa S19 między Lublinem a Rzeszowem, będ?ca części? trasy Via Carpatia znajduje się aktualnie w trakcie procedury przetargowej

Kraków

 • W II kw. 2017 roku w krakowskim klastrze nie oddano do użytku żadnego obiektu
 • W rejonie Krakowa odnotowano jedn? z najwyższych w Polsce stopę pustostanów, na poziomie 8,9%. Oznacza to spadek w stosunku do sytuacji z końca poprzedniego kwartału o 3 p.p.
 • Wysoki odsetek niewynajętej powierzchni skutkuje niewielk? powierzchni? w budowie (17 600 m kw.)
 • Problemy ze znalezieniem najemcy wywołuj? presję na zakres czynszów. W I kw. odnotowano obniżkę stawek wywoławczych dla najdroższych powierzchni. Jednak nadal okolice Krakowa pozostaj? najdroższym po Warszawie I rynkiem magazynowym

Bydgoszcz/Toruń

 • Tylko w I poł. 2017 roku rynek magazynowy w okolicach Bydgoszczy i Torunia powiększył się o 74%. Przyczyniło się do tego oddanie do użytku w I kw. 2017 roku trzech obiektów magazynowych o znacz?cej powierzchni, z których największym był Panattoni BTS Kaufland (45 650 m kw.)
 • W trakcie budowy pozostaje składaj?cy się z dwóch hal Waimea Logistics Park Bydgoszcz o powierzchni 16 200 m kw.
 • Dostarczenie nowych obiektów oraz zakończenie umów na znacz?c? powierzchnię spowodowały wzrost stopy pustostanów o 6,4 p.p. Obecnie odsetek wolnej powierzchni stanowi 7,5% całej podaży powierzchni magazynowych okolic Bydgoszczy i Torunia

Szczecin

 • W czasie pierwszych szczęściu miesięcy 2017 roku na szczecińskim rynku magazynowym dostarczono dwa obiekty, oba w I kwartale: Panattoni Park Szczecin I (12 800 m kw.) oraz Prologis Park Szczecin I (9 300 m kw.)
 • Stopa pustostanów nie uległa większym wahaniom w II kw. 2017 roku. Obecnie do wynajęcia pozostaje 9% istniej?cych zasobów magazynowych
 • W trakcie budowy pozostaje 293 500 m kw., które s? inwestycjami typu BTS dla dwóch dużych sieci e-commerce – Amazon i Zalando
 • Rynek szczeciński cieszy się dużym zainteresowaniem branży e-commerce ze względu bliskości granicy niemieckiej, relatywnie duż? dostępność siły roboczej oraz infrastruktur? komunikacyjn?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!