Analizy i badania

Implementacja pakietu dyrektyw – nowe obowiązki podmiotów rynku kapitałowego

<p style="text-align: justify;"><strong>Banki i instytucje finansowe są zobowiązane do implementowania uregulowań pakietu MiFID II do stycznia 2017 r. Pakiet MAD II musi być wdrożony już w lipcu 2016 r. Podmioty działające na rynkach kapitałowych będą musiały się do nich dostosować – uchybienia w tym zakresie mogą oznaczać sankcje administracyjne i karne, także dla osób fizycznych.</strong></p>

>

Przyczyny wprowadzenia zmian

Kryzys finansowy i jego następstwa uwidoczniły konieczność wprowadzenia zmian w prawie i jego egzekwowaniu. Wśród głównych celów wdrażanego pakietu regulacji wymienia się m.in. wzrost ochrony inwestorów na rynku kapitałowym poprzez zapewnienie większej ochrony dla jego uczestników, wyeliminowanie dotychczasowych niejasności oraz luk prawnych, a także ujednolicenie ram prawnych dla wszystkich państw członkowskich.

Skutki dla podmiotów na rynku kapitałowym

Zarówno pakiet MiFID II, jak i MAD II obejm? swoim zakresem większ? liczbę podmiotów niż dotychczasowe regulacje. Niezbędne jest zatem, by uczestnicy rynku kapitałowego zweryfikowali i dostosowali sposób prowadzenia działalności tak, by odpowiadał on wymogom przejrzystości, rzetelności i najwyższego stopnia profesjonalizmu. Podmioty rynku kapitałowego będ? zobowi?zane prowadzić swoj? działalność w sposób nienaruszaj?cy przepisów o manipulacji na rynku, zwłaszcza że organy właściwe będ? miały szersze kompetencje nadzorcze. Dotyczy to zarówno ładu korporacyjnego danego podmiotu, ale także ograniczenia inwestowania w tzw. darkpools, większej kontroli systemu handlu algorytmicznego, wypełniania obowi?zków raportowych względem organów nadzoru. W przypadku niedostosowania się do nowych regulacji, konsekwencje mog? mieć formę zarówno sankcji karnych, jak i administracyjnych - dla osób indywidualnych sięgaj?cych nawet 1 mln zł.

Kilka słów o pakiecieMiFID II oraz MAD II

Pakiet ww. regulacji unijnych jest wdrażany w zbliżonych ramach czasowych,gdyż warunkuje to ich efektywność. Brak implementacji postanowień MAD II/MAR wpływa na efektywność postanowień MiFID II.Z tego względu zmiany, które zostan? przez ten pakiet wprowadzone, poniżej wskazane zostały ł?cznie.

Kogo dotyczy pakiet?

 • firm inwestycyjnych
 • funduszy
 • instytucji kredytowych
 • członków i uczestników rynków regulowanych, OTF, MTF
 • animatorów rynku
 • operatorów rynku
 • emitentów certyfikatów emisji
 • innych podmiotów, które nie podlegaj? wył?czeniu

Najważniejsze zmiany

Organizacja rynku

 • nowa definicja informacji poufnej
 • zmiana sposobu wykonania obowi?zku raportowania
 • nowe benchmarki
 • zmiana metod zatwierdzania produktów finansowych
 • poszerzony katalog instrumentów finansowych

Ochrona inwestora

 • działanie w najlepszym interesie klienta, obowi?zki informacyjne względem klienta, zapewnienie doradztwa
 • wprowadzenie zasad/polityki ochrony inwestora, w tym także odpowiednia sprawozdawczość i mechanizmy reklamacji dla klientów
 • oferowanie usług w sposób niedyskryminuj?cy, uczciwy i przejrzysty
 • rozpoznawanie konfliktów interesów i zarz?dzanie nimi
 • transparentność przed i po transakcji

Organizacja podmiotów na rynku kapitałowym

 • nowe wymogi organizacyjne (w tym kapitałowe) i prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne, OTF i MTF
 • zezwolenia na prowadzenie działalności oraz jej warunki dla: firm inwestycyjnych, rynków regulowanych i dostawców usług oraz procedura wydawania zezwoleń
 • uregulowanie działalności w zakresie kojarzenia zleceń oraz prowadzenia sprzedaży wi?zanej

Nadzór

 • zwiększenie kompetencji nadzorczych regulatorów

Ramy czasowe

Państwa członkowskie musz? transponować przepisy dyrektywy MiFID II do 3 lipca 2016 r., gdyż od 3 stycznia 2017 r. przepisy te wchodz? w życie.Regulacje zawarte w MAD II wchodz? w życie od 3 lipca 2016 r.

Wyzwania w zakresie compliance

Dostosowanie się podmiotów funkcjonuj?cych na rynku kapitałowym do omawianych regulacji jest obowi?zkiem, którego niedopełnienie wi?że się z dotkliwymi sankcjami. Stopień skomplikowania europejskich przepisów oraz ich techniczny charakter stanowi? nie lada wyzwanie – s? mu w stanie sprostać specjaliści ds.compliance oraz prawnicy. Działaj?c we współpracy, mog? pomóc podmiotom we właściwym dostosowaniu się do wkrótce maj?cych obowi?zywać regulacji, zapewniaj?c wsparcie w następuj?cych obszarach:

 • określenie zakresu zastosowania regulacji do konkretnego podmiotu
 • due diligence organizacji, jej dokumentów korporacyjnych, ale również wewnętrznych polityk i procedur zwi?zanych ze świadczeniem usług
  na rynku kapitałowym
 • gap analysis oraz ocena ryzyka wykrytych niezgodności pomiędzy organizacj? i wewnętrznymi procedurami a przepisami prawa
 • zaproponowanie odpowiednich rozwi?zań
 • audyt powdrożeniowy
 • szkolenia dla personelu

Skuteczność we wprowadzaniu zmian organizacyjnych i proceduralnych wewn?trz danego podmiotu oraz ich ewaluacja następcza pozwoli unikn?ć odpowiedzialności prawnej,jak również zwiększyć zaufanie inwestorów do danego podmiotu.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Paweł Kuskowski
Of Counsel
Szef praktyki Compliance i Ryzyka regulacyjnego
T: +48 22 50 50 716
pawel.kuskowski@eversheds.pl

dr Krzysztof Haładyj
Partner
Szef praktyki prawa bankowego i finansowego oraz rynków kapitałowych
T: +48 22 50 50  700
krzysztof.haladyj@eversheds.pl

Justyna Wigier
Prawnik
Praktyka prawa bankowego i finansowego oraz rynków kapitałowych
T: +48 22 50 50  706
justyna.wigier@eversheds.pl

eversheds.pl

Zapisz się na nasz newsletter>

Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas wydarzeniach

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!