Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Usługi

HRADAR | ALERT | JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELI UKRAINY?

Polskie firmy tworzą miejsca pracy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Zatrudnienie oferowane jest rodzinom Ukraińców już pracujących w Polsce i tym, którzy w ostatnich dniach zdecydowali się na ucieczkę z kraju.

Jakie kroki należy podjąć żeby zatrudniać zgodnie z prawem?

1. Zweryfikować podstawę pobytu

Legalność pobytu wpływa na legalność pracy. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę mogą przebywać w Polsce legalnie na podstawie:

  • ruchu bezwizowego (90 dni pobytu) – stempel w paszporcie biometrycznym potwierdzający datę wjazdu
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C) – naklejka wizowa w paszporcie biometrycznym
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy (15 dni) – udzielana cudzoziemcom, którzy przekroczyli granicę na podstawie dowodu osobistego lub paszportu wewnętrznego.

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o ochronę międzynarodową (ochrona uzupełniająca) nie mogą podejmować zatrudnienia przez pierwsze 6 miesięcy rozpatrywania wniosku.

Cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę na podstawie zgody komendanta, po 15 dniach będą musieli zalegalizować pobyt. Być może zostaną wprowadzone ułatwienia w tym zakresie.

AKTUALIZACJA: Urząd do Spraw Cudzoziemców w najnowszym komunikacie wskazał, że osoby, które przekroczyły granicę nie muszą rejestrować swojego pobytu. Urząd zapewnia, że ich pobyt jest legalny.

2. Zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce mogą pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy. Jest to najszybszy sposób legalizacji zatrudnienia, który pozwala na wykonywanie pracy maksymalnie przez 24 miesiące. Praca może być wykonywana na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.

Oświadczenie jest rejestrowane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek może być złożony online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Wnioski powinny być rozpatrzone w 7 dni, ale należy oczekiwać że czas rozpatrywania ulegnie wydłużeniu. Przed wojną w Ukrainie rejestracja trwała od 2 do 3 tygodni.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
  • kopia wszystkich stron paszportu cudzoziemca (strony ze stemplami)
  • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację oświadczenia – 30 zł
  • ewentualnie: pełnomocnictwo

Więcej informacji na stronie:  https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610

Cudzoziemiec będzie mógł rozpocząć pracę dopiero po wpisaniu oświadczenia do rejestru. Umowa o pracę lub umowa zlecenie nie może być wykonywana przed uzyskaniem pozytywnej decyzji.

Zarejestrowane oświadczenie i kopia paszportu cudzoziemca muszą być przechowywane w aktach osobowych pracownika przez cały okres zatrudnienia.

3. Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt

Pracodawcy powinni weryfikować legalność pobytu także po uzyskaniu decyzji legalizującej pracę. Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy powinni, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Wnioski składane są do właściwych urzędów wojewódzkich.

Po złożeniu wniosku, pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny przez cały czas trwania procedury. Potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie jest stampila w paszporcie. Dotychczas czas rozpatrywania wniosków wynosił od 3 do 7 miesięcy w zależności od województwa.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00210#6

Pobierz alert w wersji PDF

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!