Analizy i badania

Histereza na rynku pracy

<p style="text-align: justify;">Z sytuacji przedłużającego się bezrobocia bardzo trudno jest się wyrwać. Bywa też, że osoby pozostające przez dłuższy czas bez zatrudnienia, stają się bezrobotnymi na stałe. Na rynku pracy istnieje spora grupa, która bez pracy pozostaje przez wiele miesięcy, a czasem nawet lat. Metodą zarówno na niedopuszczenie do takiego stanu, jak i uwolnienia się z niego może być praca tymczasowa.   <br /><br /></p>

>

Warszawa, 23 września 2013 r. – Histereza na rynku pracy to określenie stanu wydłużaj?cego się bezrobocia.
Za długotrwale pozostawanie bez pracy uważa się osobę zarejestrowan? w urzędzie pracy ł?cznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wył?czeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych . Im dłużej pozostajemy na bezrobociu tym trudniej jest nam znaleźć zatrudnienie. Malej? nasze oczekiwania względem przyszłej posady, zarówno te finansowe, jak i dotycz?ce stanowiska, pełnionych na nim obowi?zków, czy też możliwości rozwoju. Doświadczanie długotrwałego bezrobocia pogarsza również nasze samopoczucie, co dodatkowo w negatywny sposób rzutuje na nasze prywatne życie. Mniej chętnie jesteśmy również brani pod uwagę przez szukaj?cych pracowników pracodawców, jako kandydaci, których czas pozostawania poza wykonywanym zawodem coraz bardziej się wydłuża. Wpływa także na obniżenie motywacji do szukania nowej pracy oraz wiary w siebie, przez co zmniejsza szanse podczas rozmów kwalifikacyjnych. Według ekspertów agencji zatrudnienia Manpower najlepszy wyjściem pozwalaj?cym ustrzec się tej sytuacji jest niedopuszczenie do przedłużaj?cego się pozostawania bez pracy. Jedn? z metod przeciwdziałania wydłużaj?cemu się bezrobociu może być skorzystanie z ofert pracy tymczasowej.

–   Zatrudnienie na zasadach pracy tymczasowej przynosi istotne korzyści, a w przypadku osób trwale pozostaj?cych na bezrobociu może dodatkowo stać się dla nich furtk? do ponownego wkroczenia na rynek pracy, – komentuje Tomasz Walenczak, dyrektor operacyjny w agencji zatrudnienia Manpower. – Pracodawcy doceniaj? dobrych i chętnych do działania pracowników, zwłaszcza, że często trudno im znaleźć ludzi o poszukiwanych przez nich kompetencjach. Jeśli zatem przełożonemu spodoba się nasza praca, jest duża szansa, że postanowi współpracować z nami dłużej. Praca tymczasowa to także okazja do zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia swoich kwalifikacji. Pozwol? one wzbogacić CV o now? pozycję, zamiast pozostawiać w nim niebezpieczn? lukę wydłużaj?cego się okresu bez pracy. To też wreszcie po prostu możliwość wykonywania pracy, która daje nie tylko zastrzyk finansowy, ale również i zastrzyk energii, pomagaj?c unikn?ć bezrobocia. Nie należy ignorować tej wartości, – doradza Tomasz Walenczak.   
  
Za sposoby, które przeciwdziałaj? wydłużaj?cemu się pozostawaniu bez pracy uważa się również podjęcie stażu, praktyki lub wolontariatu, co umożliwia poszerzenie doświadczenia oraz zdobycie nowych kontaktów zawodowych, uczestnictwo w kursach lub szkoleniach, podnosz?cych nasze kwalifikacje, otwarcie własnej działalności gospodarczej, czy też przebranżowienie się pod k?tem bardziej poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Pozostawanie bez pracy przez dłuższy czas jest stanem szkodliwym zarówno dla sytuacji zawodowej, jak i prywatnej osób bezrobotnych. Warto korzystać z dostępnych na rynku pracy metod, które pomog? go unikn?ć.   

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.
Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego.
ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 800 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać
na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.
Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.
Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!