Hazard w grach komputerowych według znowelizowanej ustawy hazardowej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Definicje gier hazardowych, w tym gier na automatach zawarte w niedawno znowelizowanej ustawie hazardowej budzą kontrowersje interpretacyjne. Ze względu na ich pojemność, potencjalnie objąć mogą również gry komputerowe umożliwiające rozgrywkę online. </p>

>

Autor: Marcin Przybysz, adwokat w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Niedawno znowelizowana ustawa o grach hazardowych wyjaśnia, że grami hazardowymi s? m.in. gry na automatach. Definiuje ona, że s? to gry na urz?dzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadaj?ce zasadom gier na automatach urz?dzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Zaznaczyć przy tym należy, że za wygran? rzeczow? uznaje się także sam? możliwość przedłużenia gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. Co więcej, dana gra może zostać uznana za grę na automatach nawet w przypadku, gdy gracz nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek wygranej, a będzie tak w sytuacji, gdy organizowana jest przez dostawcę w celach komercyjnych.

Przytoczone definicje budz? kontrowersje co do ich potencjalnego zakresu znaczeniowego. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r. definicje te mog? obejmować opisane wyżej gry urz?dzane przez Internet, oczywiście z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek.

Powyższe martwić powinno w szczególności dostawców gier komputerowych umożliwiaj?cych rozgrywkę online, których scenariusz zawiera element losowości, zwłaszcza że w świetle dotychczas wypracowanego na tym tle orzecznictwa s?dów element ten wcale nie musi mieć przeważaj?cego znaczenia dla wyniku samej rozgrywki, czy dla uzyskania wygranej. Według stanowiska s?dów nie ma bowiem znaczenia na jakim etapie rozgrywki przypadkowość ma miejsce i jaka jest waga przypadku (por. np. wyrok Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r., II GSK 1010/11). Nie można więc wykluczyć ryzyka, że nawet w przypadku, gdy w danej grze kluczowe znaczenie będ? miały inteligencja, umiejętności i zręczność gracza, pomimo to gra zostanie zakwalifikowana jako gra na automacie, której urz?dzanie jest objęte monopolem państwa.

O autorze:

Marcin Przybysz, adwokat w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Marcin Przybysz jest Senior Associate w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. W kręgu jego praktyki pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami, ochron? danych osobowych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, popularnych platform gier online, przedsięwzięć promocyjnych itp. W ramach powyższego posiadł także szerokie doświadczenie z zakresu prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce.

Marcin jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu praw własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!