Aktualności firm stowarzyszonych

Grupy Renault i Sanef ogłaszają nawiązanie współpracy w zakresie opracowywania zaawansowanych rozwiązań dla samochodów autonomicznych

<p style="text-align: justify;">Grupy Renault i Sanef tworzą system łączności między pojazdami autonomicznymi a infrastrukturą drogową (V2X). Jest to kolejny krok w pracach nad zredukowaniem do zera liczby wypadków śmiertelnych i zaoferowaniem więcej czasu wolnego w podróży. Obecnie prowadzone są doświadczenia i analizy przejazdu pojazdów autonomicznych przez bramki autostradowe i strefy robót drogowych.</p>

>

#INNOVATIONbyRenault

Grupa Renault i koncern Sanef, największy światowy operator autostrad, należ?cy do grupy Abertis, ogłosiły nawi?zanie współpracy maj?cej na celu rozwijanie systemów ł?czności między pojazdami autonomicznymi a infrastruktur? drogow? oraz testowanie warunków przejazdu przez bramki autostradowe i przez strefy robót drogowych. Współpraca przyczyni się do osi?gnięcia wspólnego celu. Jest nim coraz większe bezpieczeństwo drogowe, a następnie redukcja do zera liczby śmiertelnych wypadków na drogach. Celem jest również stworzenie warunków do jazdy „eyes off/ hands off”, która zapewni więcej wolnego czasu podróżnym.

Poprawa poziomu bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i innych użytkowników dróg dzięki pojazdom autonomicznym wymaga współpracy i wykorzystania doświadczeń zarówno podmiotów rz?dowych jak i prywatnych  -– wyjaśnia Mathieu Lips, kieruj?cy obecnym programem innowacyjnym. –  Naszym celem jest opracowywanie wspólnie z grup? Sanef nowych rozwi?zań służ?cych zwiększaniu bezpieczeństwa i jak najszybsze zaoferowanie ich naszym klientom, aby mogli podróżować w bardziej komfortowych warunkach niczym nieprzerywanej jazdy autonomicznej  – dodaje.  

W ramach stworzonego otwartego ekosystemu sprzyjaj?cego innowacjom prace rozwojowe nad samochodami autonomicznymi s? prowadzone pod kierownictwem grupy Renault przy wsparciu wielu wybitnych ekspertów. Zaangażowane podmioty razem pracuj? nad pojazdami przyszłości w ramach europejskiego projektu SCOOP. Zakres prac obejmuje integrowanie infrastruktur i tworzenie systemów komunikowania się między pojazdami oraz między pojazdami a infrastruktur? (V2X). Doświadczenia przeprowadzane na terenie Francji z wykorzystaniem autonomicznych prototypów modeli stworzonych przez Renault s? pierwszym etapem działań, które wkrótce zostan? rozszerzone na inne kraje.  Jesteśmy przekonani, że pojazdy autonomiczne wymagaj? stworzenia wysokiej klasy infrastruktury drogowej. Dlatego grupy Renault i Sanef pracuj? wspólnie nad innowacyjnym rozwi?zaniem w skali świata. Nasze cele dotycz?ce bezpieczeństwa drogowego i technologii drogowych s? zbieżne  – podkreśla Édouard Fischer, dyrektor ds. technologii i systemów w grupie Sanef.

Prosty przejazd przez bramkę autostradow? czy przez strefę robót drogowych jest wyzwaniem dla pojazdów autonomicznych poziomu czwartego  „eyes off/hands off”.  To wyzwanie, na które odpowiada dzisiaj grupa Renault i koncern Sanef, aby zaoferować bezpieczniejsze warunki jazdy autonomicznej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!