Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Renault utrzymuje tendencję wzrostową i osiąga rekordowy poziom marży operacyjnej za pierwsze półrocze

<p style="text-align: justify;">Wzrost sprzedaży o 10,4% do poziomu 1,88 miliona samochodów. • Wzrost przychodów Grupy o 17,3% do 29,537 miliardów euro (bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ (1) obroty wzrosły o 12,2%). • Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 1,82 miliarda euro, co stanowi 6,2% przychodów. Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ marża operacyjna wzrosła o 17,9% do poziomu 1,817 miliarda euro (6,4% przychodów), podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. stanowiła 6,1% obrotów. • Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,789 miliarda euro (+21,2%) w porównaniu do 1,476 miliarda euro w analogicznym okresie 2016 r. • Wynik netto wyniósł 2,416 miliarda euro (+54,2%) w porównaniu do 1,567 miliarda euro. • Wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym w wysokości 358 milionów euro. • Grupa utrzymuje swoje cele na rok bieżący.</p>

>

Wyniki Grupy Renault za pierwsze półrocze 2017 r. osi?gnęły kolejny rekordowy poziom. Jest to efekt naszego planu odnowienia gamy, ekspansji na światowych rynkach oraz zaangażowania wszystkich pracowników. Doskonałe wyniki stanowi? również solidne podstawy pod wdrożenie naszego następnego planu strategicznego i pozwalaj? nam utrzymać cele wyznaczone na ten rok – oświadczył Carlos Ghosn, prezes Renault.


W pierwszym kwartale 2017 r. przychody Grupy osi?gnęły 29,537 miliarda euro (+17,3%). Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ obroty wzrosły o 12,2% do 28,246 miliarda euro (+11,3% bez uwzględnienia różnic kursowych).

(1) Konsolidacja AwtoWAZ w rachunku wyników metod? pełn? od 1 stycznia 2017 r.

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 26,995 miliarda euro (+12,1%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży (+4,4 punktu). Wzrost sprzedaży dla partnerów przyczynił się do tego wzrostu w wysokości 2,5 punktu. Wynik ten odzwierciedla dynamiczny rozwój montażu CKD w Iranie i Chinach oraz sprzedaży samochodów montowanych w Europie (zwłaszcza uruchomienie produkcji Nissana Micra). Efekt cenowy (+2,3 punktu) wynika głównie ze wzrostu cen zwi?zanego
z odnowieniem gamy. Wpływ różnic kursowych był dodatni i wyniósł 0,8 punktu.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwot? 1,820 miliarda euro, co stanowi 6,2% przychodów.

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ wzrosła o 171 milionów euro do poziomu 1,292 miliarda euro (+15,3%). Stanowi to 4,8% obrotów, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. było to 4,7%. Te doskonałe wyniki można przede wszystkim wyjaśnić dynamicznym rozwojem działalności (+346 milionów euro) i spadkiem kosztów produkcji (o 204 miliony euro). Efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów osi?gn?ł ujemny poziom 180 milionów euro. Wzrost cen na rynkach wschodz?cych nie pozwolił na skompensowanie dewaluacji lokalnych walut tak jak w 2016 r. Koszt surowców wpłyn?ł ujemnie na marżę operacyjn? w wysokości 132 milionów euro. Lekko niekorzystny wpływ różnic kursowych (-99 milionów euro) wynika głównie z utraty wartości funta brytyjskiego.

Marża operacyjna AwtoWAZ zamknęła się kwot? 3 milionów euro, co stanowi 0,2% jej przychodów. Dla przypomnienia, w 2016 r. konsolidacja nie objęła rachunku wyników.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osi?gn?ł poziom 525 milionów euro, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. było to 420 milionów euro. Wzrost ten wynika ze zdecydowanego zwiększenia marży finansowej brutto, co ma zwi?zek z większ? wartości? zawartych umów finansowania. Koszt ryzyka ustabilizował się na bardzo dobrym, rekordowym poziomie 0,29% średniej wartości portfela, w porównaniu do 0,30% w pierwszym półroczu 2016 r.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazuj? w tym półroczu poprawę (-31 milionów euro w porównaniu do -65 milionów euro w pierwszym półroczu 2016 r.), głównie ze względu na nadwyżki zwi?zane ze zbyciem nieruchomości.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,789 miliarda euro – w porównaniu do 1,476 miliarda euro w pierwszym półroczu 2016 r. (+21,2%). Ta poprawa wynika ze wzrostu marży operacyjnej oraz obniżenia pozostałych kosztów działalności operacyjnej.

Wynik finansowy zamkn?ł się strat? w wysokości 211 milionów euro – w porównaniu do straty 67 milionów euro w pierwszym półroczu 2016 r. Pogorszenie wyniku to efekt objęcia po raz pierwszy konsolidacj? spółki AwtoWAZ, której wynik finansowy wyniósł -64 miliony euro, a także z niekorzystnego oddziaływania innych czynników finansowych (aktualizacja wartości udziałów i straty kursowe).

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku – głównie Nissana – wyniósł w pierwszym półroczu 2016 r. 1,317 miliarda euro, wobec 678 milionów euro w pierwszym półroczu 2016 r. Na wysokość udziału Nissana miał wpływ zysk nadzwyczajny w pierwszym kwartale ze sprzedaży udziałów w spółce Calsonic Kansei, która produkuje wyposażenie do samochodów.


Podatki bież?ce i odroczone stanowi? koszt w wysokości 479 milionów euro, o 41 milionów euro mniej w porównaniu do 2016 r.

Wynik netto wyniósł 2,416 miliarda euro (+54,2%), a wynik netto przypadaj?cy jednostce dominuj?cej (Grupie Renault) – 2,379 miliarda euro (8,77 euro/akcję w porównaniu do 5,51 euro/akcję w pierwszym półroczu 2016 r.).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego (ł?cznie z AwtoWAZ) wykazał wartość dodatni? 358 milionów euro, po uwzględnieniu wpływu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 191 milionów euro.

Ł?czny zapas samochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. (ł?cznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) odpowiada 63 dniom sprzedaży w porównaniu do 60 dni na koniec czerwca 2016 r.

PERSPEKTYWY 2017
W roku 2017 na światowym rynku powinien nast?pić wzrost na poziomie 1,5% – 2,5%. Na rynku europejskim spodziewany jest dalszy wzrost o 2%. Rynek francuski powinien odnotować również 2-procentowy wzrost.

Poza Europ? rynek rosyjski może osi?gn?ć wzrost powyżej 5%, podczas gdy wcześniejsze przewidywania zakładały co najwyżej 5-procentowy wzrost. Rynek brazylijski może wykazać wzrost na poziomie 5%, mimo że wcześniej zakładano utrzymanie się sprzedaży na stabilnym poziomie. Chiny (+5%) i Indie (+8%) powinny kontynuować dynamiczny wzrost.

W tej sytuacji Grupa Renault podtrzymuje swoje cele na rok 2017, już po uwzględnieniu konsolidacji AwtoWAZ:

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy, niezależnie od wpływu AwtoWAZ (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany)*,
- zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy w euro*,
 ? wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

* W porównaniu z wynikami za 2016 r. opublikowanymi przez Grupę Renault.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!