Analizy i badania

Grupa Kapitałowa LeasingTeam wkracza na rynki zagraniczne – CPC Consulting Group dołącza do Grupy

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>LeasingTeam Sp. z o.o. sfinalizowała proces akwizycji CPC Consulting Group Sp. z o.o., Sp. K. – agencji zatrudnienia specjalizującej się w transgranicznym delegowaniu polskich pracowników. Zakup spółki oznacza ekspansję Grupy Kapitałowej LeasingTeam w Europie Zachodniej. Po powołaniu specjalistycznych spółek obsługujących branżę finansową i IT, wejście na rynki zagraniczne to kolejny etap dynamicznego rozwoju GK LeasingTeam.</strong></span></span></p>

>

Z końcem kwietnia 2016 r. doszło do podpisania umowy, na mocy której spółka CPC Consulting Group doł?czyła do Grupy Kapitałowej LeasingTeam, poszerzaj?c jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników.  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam konsekwentnie realizuje strategię rozwoju zarówno poprzez umacnianie swojej pozycji na rynku pracy tymczasowej, outsourcingu i doradztwa personalnego w Polsce, jak i poprzez wkraczanie na rynki zagraniczne. Zakup spółki CPC Consulting Group wpisuje się w nasze plany ekspansji rozwoju biznesu na rynkach zachodnioeuropejskich. Według prognoz transakcja zwiększy obroty GK LeasingTeam o blisko 60 mln zł w skali roku. Wzbogacenie portfela naszych usług, pozwoli wzmocnić przewagę konkurencyjn?,” – komentuje Maciej Majewski, Prezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.  

CPC Consulting Group to polska agencja zatrudnienia specjalizuj?ca się w delegowaniu pracowników w ramach pracy tymczasowej oraz kontraktów. Spółka od 14 lat działa na rynku polskim, a od 7 lat na rynkach zagranicznych, tj. w Niemczech, Austrii i Norwegii, dok?d deleguje polskich pracowników – wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Do tej pory spółka realizowała projekty dla przedsiębiorstw i globalnych koncernów, działaj?cych w branży metalurgicznej, drzewnej, produkcyjnej (w tym motoryzacyjnej, poligraficznej i rolno-spożywczej) oraz budowlanej i chemicznej. CPC Consulting Group będzie działać pod niezmienion? mark?, ale z nowymi możliwościami rozwoju.  

Wierzymy, że poł?czenie obszernej wiedzy Grupy Kapitałowej LeasingTeam z obszaru zarz?dzania zasobami ludzkimi i prawa pracy oraz doświadczenia we wdrażaniu specjalistycznych rozwi?zań i optymalizacji procesów, z know-how i doświadczeniem spółki CPC Consulting Group w obszarze delegowania pracowników za granicę, poszerzy spektrum dotychczasowych działań i potencjał wzrostu obu podmiotów. Wymiana doświadczeń i integracja biznesu w kolejnych latach działalności przynios? wymierne korzyści nie tylko nam, ale i naszym partnerom biznesowym,” – zaznacza Maciej Majewski, Prezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.  

Akwizycja spółki działaj?cej na rynkach zagranicznych to kolejny etap intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej LeasingTeam, która w 2015 r. osi?gnęła przychód w wysokości ponad 250 mln zł. W poprzednich latach w ramach GK LeasingTeam swoj? działalność rozpoczęły dwie specjalistyczne spółki: Finance B2B, która dostarcza instytucjom finansowym rozwi?zania optymalizuj?ce koszty, oraz IT LeasingTeam – podmiot specjalizuj?cy się w pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów i  kadry zarz?dzaj?cej z  obszaru IT, a także w rozwijaniu i  wdrażaniu nowoczesnych rozwi?zań IT w  ramach outsourcingu procesów. Obie spółki, korzystaj?c z potencjału i rozwi?zań GK LeasingTeam, z sukcesem realizuj? zaawansowane projekty i pozyskuj? nowych klientów. Teraz doł?czy do nich CPC Consulting Group, umożliwiaj?c GK LeasingTeam szybkie wejście na strategiczne rynki zagraniczne, co umocni pozycję rynkow? Grupy i przełoży się na jej wyniki finansowe. Planowane przychody GK LeasingTeam na 2016 r. to 280 mln zł.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz w transgranicznym delegowaniu pracowników. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Kierownik Projektów Marketingowych i PR
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!