Analizy i badania

Grudniowa inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do -0,5% r/r wobec -0,6% w listopadzie, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy (-0,4%) i zgodnie z konsensusem rynkowym równym wstępnemu szacunkowi GUS. Wzrost inflacji (o 0,1 pp.) wynikał z wyższej dynamiki cen paliw (-10,8% r/r w grudniu wobec -12,8% w listopadzie). Zgodnie z naszym szacunkiem inflacja bazowa w grudniu nie zmieniła się w stosunku do listopada i wyniosła 0,2% r/r.</p>

>

Dynamika cen żywności znów ujemna

Zgodnie z danymi GUS roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zmniejszyła się w grudniu do -0,1% wobec 0,1% w listopadzie. Tym samym ceny żywności spadły ponownie w ujęciu rocznym po dwóch miesi?cach wzrostów. W naszej ocenie obniżenie cen żywności w ujęciu rocznym ma charakter przejściowy, a w kolejnych miesi?cach w kierunku zwiększenia dynamiki jej cen oddziaływać będ? efekty niskiej bazy z 2015 r.

Utrzymuj?cy się spadek cen ropy oddala koniec deflacji

Prognozujemy, że deflacja skończy się na przełomie III i IV kw. br. Głównym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inflacji jest kontynuacja spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Cena ropy Brent wyrażona w złotych obniżyła się w tym tygodniu do najniższego poziomu od lutego 2004 r. Ceny ropy naftowej poza bezpośrednim wpływem na ceny paliw i nośników energii oddziałuj? również pośrednio na ceny żywności. Współczynnik korelacji pomiędzy cenami ropy Brent a indeksem cen żywności FAO w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2015 r. wyniósł ponad 94%. Wysoka zależność pomiędzy cenami ropy naftowej oraz cenami żywności na świecie wynika z trzech czynników. Pierwszym z nich jest wysoki udział nośników energii w kosztach produkcji rolnej np. koszt paliwa, nawozów. Spadek cen ropy oznacza tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i w konsekwencji presję na obniżenie cen żywności. Drugim czynnikiem jest szerokie zastosowanie części surowców rolnych takich jak zboża, rośliny oleiste czy cukier do produkcji biopaliw. Obniżenie cen ropy naftowej ogranicza relatywn? cenow? konkurencyjność biopaliw względem paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji prowadzi do spadku popytu na żywność wykorzystywan? do ich produkcji i zmniejszenia jej cen. Trzecim czynnikiem jest wysoki udział żywności w indeksach surowcowych (tzw. CIS – Commodity Index Swaps). Składaj? się one z szerokiego wachlarza surowców energetycznych, metalicznych oraz rolnych. W przypadku spadku wartości jednej ze składowych indeksu aby utrzymać wagi poszczególnych surowców w indeksie pozostałe surowce s? wyprzedawane. W rezultacie gdy ceny ropy obniżaj? się, wyprzedawane s? surowce rolne i metaliczne, co prowadzi do spadku ich ceny.

Dane o inflacji neutralne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym odczytem oraz konsensusem rynkowym dane o grudniowej inflacji s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji. Oczekiwane przez nas wydłużenie okresu deflacji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w marcu 2016 r. (z ryzykiem przesunięcia obniżki na lipiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!