COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Gospodarka strefy euro ubija dno

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w maju do 30,5 pkt. wobec 13,6 pkt. w kwietniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (24,0 pkt.) i nieznacznie poniżej naszej prognozy (33,0 pkt.). Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu składowych zarówno dla bieżącej produkcji w przetwórstwie, jak i aktywności biznesowej w usługach. Mimo wyraźnego wzrostu w maju, zagregowany indeks PMI dla strefy euro pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Tym samym aktywność gospodarcza w strefie euro uległa w maju dalszemu obniżeniu, choć tempo jej spadku było wyraźnie mniejsze niż w kwietniu.

Wzrost indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny i został odnotowany w Niemczech, we Francji oraz w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem. Struktura danych wskazuje zatem na pierwsze efekty stopniowego luzowania ograniczeń administracyjnych w poszczególnych krajach strefy euro wprowadzonych w celu zahamowania rozprzestrzeniania się pandemii. Zgodnie z komunikatem liczba firm zarówno z sektora usług jak i przetwórstwa, które odnotowały spadek aktywności w ujęciu miesięcznym, była mniejsza niż w kwietniu. Jednocześnie część firm zaobserwowało poprawę swojej sytuacji. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście składowej dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród ankietowanych przedsiębiorstw, liczba firm oczekujących spadku produkcji jest nadal wyższa od liczby tych przedsiębiorstw, które spodziewają się jej wzrostu.

W strukturze danych warto zwrócić uwagę na utrzymujące się relatywnie niskie tempo spadku zatrudnienia. Ankietowane firmy tłumaczą to korzystaniem z programów pomocowych mających na celu ograniczanie wzrostu bezrobocia wprowadzonych przez rządy poszczególnych krajów strefy euro. Firmy zwracają jednak uwagę, że w średnim okresie skala zwolnień zależeć będzie od tempa odbudowy portfela zamówień. Jednocześnie zwiększonej skali zwolnień w średnim okresie może sprzyjać wygasanie programów pomocowych, które obecnie umożliwiają firmom chomikowanie pracy.

Z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce szczególnie istotne są nastroje w niemieckim przetwórstwie przemysłowym. Podobnie jak w przypadku całej strefy euro, niemiecki indeks PMI dla przetwórstwa wskazał na wolniejsze tempo spadku aktywności (36,8 pkt. w maju wobec 34,5 pkt. w kwietniu). Warto jednak zwrócić uwagę, że wskaźniki dla nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych mimo nieznacznego wzrostu w maju pozostają na bardzo niskim poziomie i w obu przypadkach nie przekraczają 26,0 pkt., co wskazuje na utrzymujący się ich szybki spadek. W naszej ocenie wskazuje to na utrzymujące się bardzo słabe perspektywy odbudowy popytu zarówno w Niemczech, jak i w całej gospodarce strefy euro. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego dwucyfrowy spadek inwestycji w Polsce w II poł. 2020 r., do czego w znacznym stopniu przyczyni się niski popyt na polski eksport i niskie prawdopodobieństwo jego znaczącego i trwałego wzrostu.

Uważamy, że w kwietniu wzrost gospodarczy w strefie euro odnotował swoje minimum. Niemniej ze względu na podwyższoną niepewność związaną z dalszym przebiegiem pandemii oczekujemy, że tempo odbudowy popytu wewnętrznego w strefie euro będzie bardzo powolne, a w konsekwencji stopień wykorzystania mocy wytwórczych w gospodarce strefy euro pozostanie na obniżonym poziomie przez dłuższy czas. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładającej, że wielkość produkcji w strefie euro powróci do poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii dopiero w 2022 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!