Analizy i badania

Gołębia projekcja FOMC może umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1412 (umocnienie złotego o 0,3%). W poniedziałek i wtorek złoty osłabiał się w ślad za wzrostem kursu EURUSD. W środę miało miejsce znaczące umocnienie złotego (o 0,9%).</p>

>

Aprecjacja była obserwowana również w przypadku meksykańskiego peso, rumuńskiego leja, rosyjskiego rubla. Z uwagi na brak istotnych wydarzeń tego dnia uzasadniaj?cych znacz?c? aprecjację tych walut uważamy, że ich umocnienie wynikało najprawdopodobniej z czynników technicznych zwi?zanych ze zmian? struktury portfela przez inwestorów międzynarodowych. W czwartek mieliśmy do czynienia ze wzrostem zmienności złotego, która wynikała ze zwiększenia awersji do ryzyka w reakcji na decyzję premier E. Kopacz o przebudowie składu rz?du. Niemniej jednak po południu doszło do umocnienia złotego pomimo wyraźnie lepszych od oczekiwań danych nt. sprzedaży detalicznej w USA. W pi?tek na rynku miała miejsce korekta, w wyniku której doszło do wzrostu kursu EURPLN.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowe posiedzenie FED oraz publikacja czerwcowych projekcji makroekonomicznych członków FOMC. Mimo, że posiedzenie nie przyniesie naszym zdaniem zmian w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej, ewentualne przesunięcie się oczekiwań części członków FOMC dotycz?cych pierwszej podwyżki stóp z 2015 r. na 2016 r. oraz rewizji w dół oczekiwanego tempa wzrostu gospodarczego mog? oddziaływać w kierunku umocnienia złotego i innych walut rynków wschodz?cych. Sumaryczny wpływ pozostałych danych z USA (produkcja przemysłowa, liczna rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) będzie naszym zdaniem neutralny dla rynku. Wśród krajowych danych na szczególn? uwagę zasługuje publikacja bilansu płatniczego. Prognozujemy, że nadwyżka na rachunku obrotów bież?cych ukształtowała się w kwietniu na poziomie znacz?co wyższym od oczekiwań rynkowych, co będzie w naszej ocenie pozytywne dla złotego. Pozostałe krajowe dane (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz inflacja) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Istotnym czynnikiem kształtuj?cym kurs złotego pozostan? negocjacje dotycz?ce pomocy finansowej dla Grecji. W przypadku pojawienia się sygnałów świadcz?cych o postępach w rozmowach (możliwe, że w czwartek po spotkaniu Eurogrupy) oczekujemy umocnienia złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!