Analizy i badania

Główną barierą dla rozwoju biotechnologii w Polsce jest dostęp do kapitału

<p style="text-align: justify;">Jak wynika z badania „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, według 60 proc. przedstawicieli firm z sektora biotech największym czynnikiem ryzyka dla działalności branży jest dostęp do finansowania, w tym do środków publicznych i funduszy unijnych. Jednocześnie według 40 proc. ankietowanych warunki do prowadzenia biznesu w tym segmencie rynku w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy poprawią się. Najbardziej popularnym i realistycznym sposobem na komercjalizację technologii opracowanych przez firmy biotechnologiczne jest umowa licencyjna z dużą spółką.</p>

>

Z badania "Biotechnologia w Polsce. Branzowy punkt widzenia." wynika, że prawie 29 proc. przedstawicieli spółek uznaje warunki gospodarcze dla funkcjonowania firm biotechnologicznych w naszym kraju za „dobre” albo „bardzo dobre”. Tyle samo respondentów uważa, że s? one słabe. Z kolei 38,1 proc. ankietowanych spodziewa się poprawy warunków w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Problem dostępu do środków pieniężnych jest największ? barier? w rozwoju branży biotechnologicznej. „Dostęp do kapitału był najczęściej wymienianym czynnikiem ryzyka rynkowego. Wskazało na niego 57,1 proc. przedstawicieli spółek biotechnologicznych. Na drugim miejscu w tym kontekście wymieniano regulacje prawne, w tym te dotycz?ce przepisów podatkowych. O tym problemie wspomniało 14,6 proc. respondentów” – wyjaśnia Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.

W ocenie 66,7 proc. ankietowanych proces pozyskiwania finansowania w sektorze biotechnologii można ocenić jako skomplikowany. Oczekiwania ankietowanych dotycz?ce finansowania kapitałowego koncentruj? się na polskich i zagranicznych funduszach private equity i venture capital, które wskazuje w sumie71,4 proc. respondentów. Prawie jedna czwarta badanych wymienia plany wprowadzenia spółki na warszawsk? Giełdę Papierów Wartościowych lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Według 40 proc. ankietowanych dostęp do finansowania publicznego, w tym pochodz?cego ze środków unijnych, w sektorze biotechnologii jest umiarkowany. Jedynie 5 proc. z nich ocenia dostęp jako łatwy.

Według 71,4 procent ankietowanych obowi?zuj?ce w Polsce przepisy prawa s? obecnie umiarkowanie korzystne dla firm z branży biotechnologicznej. Większość ankietowanych (61,9 proc.) nie spodziewa się też zmian prawnych w ci?gu nadchodz?cych dwunastu miesięcy. Jedynie 28,6 proc. badanych oczekuje zmian na lepsze.

Ponad połowa badanych (52,4 proc.) uważa, ze obowi?zuj?ce przepisy podatkowe s? umiarkowanie korzystne dla firm z branży biotechnologicznej. Nieco więcej osób (57,9 proc.) jest zdania, że system mieszany, ł?cz?cy dotacje na badania i rozwój oraz ulgi podatkowe miałyby największy wpływ na zwiększenie budżetu na działalność naukowo-badawcz? w ich firmach. Wyniki te zbieżne s? konkluzjami środkowoeuropejskiego badania „Corporate R&D Report 2015”przeprowadzonego przez Deloitte.  

Z raportu wynika, że prawie jedna trzecia przedsiębiorców reprezentuj?cych różne branże jest niezadowolonych z zachęt na B+R w Polsce, a 59 proc. respondentów uważa, że nowa ulga podatkowa (oferuj?ca dodatkow? premię za prowadzenie prac badawczo - rozwojowych przez obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego) spowodowałoby wzrost wydatków na działalność B+R w następnych 3-5 latach. Według 29 proc. badanych (raport „Corporate R&D Report 2015”) największym problemem obecnego systemu wsparcia B+R jest brak pewności w zakresie oceny kwalifikowalności działań przez instytucje dystrybuuj?ce środki, a 45 proc. przedsiębiorstw uważa, że proces uzyskania i  korzystania z dotacji w Polsce jest zbyt sformalizowany i skomplikowany.

Badanie Deloitte obejmowało również pytanie o sposoby komercjalizacji technologii, nad którymi pracuj? firmy z sektora biotechnologicznego. Zdaniem 38,1 proc. z nich najprostszym jest umowa licencyjna z duż? firm?, a 33,3 proc. respondentów wybrało sprzedaż technologii lub produktu. Ponad połowa respondentów, realizuj?c projekty badawcze, współpracuje ze stronami trzecimi w ramach idei Open Innovation. Działaj?ce w Polsce firmy biotechnologiczne współpracuj? z uczelniami wyższymi i  instytutami badawczymi, ale aż 63,2 proc. z nich uznaje te kontakty za umiarkowanie satysfakcjonuj?ce, a 31,6 proc. ocenia je negatywnie.

Czy firmy biotechnologiczne maj? problem z wykwalifikowanymi kadrami? Niemal połowa ankietowanych (47,6 proc.) umiarkowanie dobrze ocenia dostęp do zasobów ludzkich. Jednocześnie zdaniem większości respondentów problemem nie jest brak umiejętności menedżerów - aż 84,2 proc. z nich jest zdania, że firmy zatrudniaj? kadrę zarz?dzaj?c?, która jest w stanie zapewnić spółce sukces komercyjny. „Branża biotechnologiczna jest jedn? z tych branży, które s? w stanie przekształcić polsk? gospodarkę w gospodarkę opart? na wiedzy. Nasze badanie pokazało jednak obszary, które wymagaj? jeszcze dużych nakładów pracy i  kapitału. Konieczne jest położenie nacisku na wykorzystanie funduszy unijnych oraz efektywn? współpracę pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi” – podsumowuje Oliver Murphy.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!