Analizy i badania

„Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” – globalne spojrzenie na zachęty podatkowe na badania i rozwój

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;">W październiku 2018 r. międzynarodowa grupa doradcza Ayming uruchomiła platformę internetową „Global R&amp;D Tax Incentives: The Benchmark”, która pozwala przedsiębiorstwom na kompleksowy przegląd i porównanie zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, dostępnych w różnych krajach. Najnowsze narzędzie ma ułatwiać firmom strategiczne planowanie działań badawczo-rozwojowych i wybór optymalnej lokalizacji inwestycji B+R.</span></span></p>

>

Podejmuj?c decyzję o wyborze kraju inwestycji badawczo-rozwojowych, należy rozważyć szereg czynników, w tym ofertę zachęt podatkowych na badania i rozwój. Niestety, wiele firm ma trudność w uzyskaniu kluczowych informacji, umożliwiaj?cych ogólne zrozumienie i porównanie sytuacji podatkowej w poszczególnych krajach. Zachęty podatkowe s? skonstruowane w różny sposób, a ich porównanie wymaga analizy licznych przepisów i interpretacji podatkowych, a także znajomości lokalnej polityki innowacyjnej. Tymczasem, dostępne na rynku badania porównawcze s? obszerne, skomplikowane i nie zawieraj? ustandaryzowanych parametrów, umożliwiaj?cych porównanie tych zachęt.

W odpowiedzi na potrzeby rynku, eksperci Ayming przygotowali narzędzie, które pozwala na szybkie zorientowanie się w międzynarodowym krajobrazie zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojow? - „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark”. Na podstawie znajomości lokalnych zasad opodatkowania działalności B+R i globalnego doświadczenia, eksperci Ayming opracowali metodykę, która umożliwia porównanie zachęt podatkowych dostępnych w 14 krajach: Australii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” porównuje zachęty w oparciu o dwa kluczowe parametry: wysokość ulgi podatkowej i łatwość uzyskania odliczenia. Jednocześnie przedstawia inne informacje, które s? istotne przy wyborze lokalizacji inwestycji B+R, np. okres realizacji odliczenia czy wnikliwość kontroli skarbowych.

Narzędzie „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” ma ułatwić przedsiębiorstwom zrozumienie międzynarodowej sytuacji podatkowej w obszarze badawczo-rozwojowym i umożliwić bardziej strategiczne podejście do planowania działalności badawczo-rozwojowej. Ma także dać im pewność, że w pełni wykorzystuj? potencjał, jaki tkwi w zachętach podatkowych oferowanych na całym świecie. To narzędzie będzie przydatne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Ułatwi podejmowanie decyzji o wyborze miejsca do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, bez konieczności zapoznawania się z setkami stron dokumentów. Pod przystępn? wizualn? form? kryje się zaawansowana metodyka, która umożliwia standaryzację i bezpośrednie porównanie międzynarodowych danych – wyjaśnia Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Finance & Innovation Performance w Ayming Polska.

W Polsce inwestorzy zagraniczni maj? do dyspozycji coraz szersz? ofertę zachęt do lokowania inwestycji B+R. S? to m.in. bezzwrotne dotacje na inwestycje w tworzenie centrów badawczo-rozwojowych i finansowanie prowadzenia działalności B+R czy preferencyjne warunki dla zakładaj?cych centra badawczo-rozwojowe lub centra usług wspólnych. Firmy prowadz?ce działalność B+R w Polsce już od dwóch lat mog? także skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, której wartość sukcesywnie jest zwiększana. Rozliczaj?c rok podatkowy 2018, wszystkie przedsiębiorstwa prowadz?ce działalność badawczo-rozwojow? będ? mogły odpisać 100 proc. kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, a jednostki o statusie centrum badawczo-rozwojowego – nawet 150 proc. kosztów.  Od 2019 r. ma wejść w życie również tzw. IP Box, który pozwoli na preferencyjne opodatkowanie 5 proc. stawk? PIT/CIT dochodów uzyskiwanych z tytułu komercjalizowania praw własności intelektualnej, powstałej w wyniku przeprowadzenia prac B+R.

Naszym celem jest wykorzystanie międzynarodowego know-how i kilkudziesięciu lat doświadczenia na rynkach zagranicznych do dostarczania przedsiębiorstwom i ekonomistom wiarygodnych informacji na temat zachęt podatkowych wspieraj?cych rozwój innowacyjności w innych krajach. „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark” to narzędzie zarówno dla polskich przedsiębiorstw planuj?cych międzynarodow? ekspansję, jak i dla inwestorów zagranicznych, którzy rozważaj? Polskę jako miejsce inwestycji B+R. Polska ma coraz więcej do zaoferowania w tym zakresie, a to zwiększa jej szansę na przyci?ganie ambitnych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacji. Perspektywicznie oznaczaj? one nie tylko napływ innowacji technologicznych, ale też stworzenie kolejnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry – podsumowuje Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Ayming Polska.

Link do narzędzia online „Global R&D Tax Incentives: The Benchmark”: https://thebenchmark.ayming.com/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!