Fundusze private equity w małym stopniu wykorzystują możliwości wynikające z innowacji cyfrowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian – mniej niż jedna trzecia respondentów badania stwierdziła, że jest dopiero na etapie wdrażania kluczowych innowacji.</strong></p>

>

Poprzednie fale technologii informacyjnej w większości przypadków przyczyniły się do automatyzacji rutynowych ręcznych procesów, umożliwiaj?c jednocześnie zmniejszenie kosztów oraz zapewnienie większej dokładności. Obecna fala ma na celu dostarczenie kompleksowych rozwi?zań w ramach lepszego poł?czenia firm dzięki szybkości, ł?czności, spostrzeżeniom, przejrzystości i personalizacji. Respondenci badania KPMG s? zgodni, że cyfryzacja ich branży jest nieunikniona, jednak większość z  nich planuje wdrażać konieczne zmiany metod? małych kroków.  

Fundusze private equity będ? w coraz większym stopniu wymagały rozwijania zdolności cyfrowych w  firmach, w które inwestuj?. W szczególności będ? odchodzić od bycia jedynie dostawcami kapitału, aby stać się strategicznymi partnerami. Tradycyjna koncentracja na finansach nie wystarczy, aby poprawić wartość i odporność ich spółek na zmiany technologiczne, zwłaszcza gdy sektor produkcyjny na całym świecie przechodzi do tak zwanej Rewolucji 4.0 – opartej na cyfryzacji. Cykle życia firm i  produktów będ? coraz krótsze. Wszystkie działania o wartości dodanej będ? musiały zostać ponownie skalibrowane. Sztuka tworzenia wartości wykroczy poza tradycyjne podejście do rozwoju firm –  mówi  Rafał Wiza, partner, szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce.

Mniej niż jedna trzecia wszystkich respondentów badania KPMG stwierdziła, że jest na etapie wdrażania kluczowych innowacji, natomiast jedynie 3 proc. funduszy hedgingowych i firm typu private equity wdrożyło do swojej organizacji zaawansowane technologie, takie jak blockchain.  

32 proc. organizacji wdrożyło media społecznościowe, aby promować markę korporacyjn?, odkrywać nowe możliwości inwestycyjne, czy też mapować sieci społecznościowe. Jednocześnie 29 proc. wdrożyło platformy oferuj?ce wirtualne przechowywanie danych, w których partnerzy o ograniczonym dostępie mog? w czasie rzeczywistym przegl?dać i analizować dane.

  

Według respondentów badania KPMG czynnikami przyspieszaj?cymi tempo rozwoju innowacji cyfrowych do 2020 roku będ? czynniki rynkowe, w tym rosn?ca presja kosztowa (58 proc.), zmieniaj?ce się potrzeby inwestorów (51 proc.) oraz opłaty i obci?żenia (30 proc.).  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Alternative investments 3.0.  Digitize or jeopardize” koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach alternatywnego sektora inwestycyjnego najbardziej podatnych na cyfryzację – funduszy hedgingowych i funduszy private equity. Raport zawiera wskazówki dla liderów biznesu dotycz?ce sposobu w jaki ich firmy mog? przyspieszyć tempo innowacji.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!