Partnerzy

Fundacja „Tęczowy Dom”

<p style="text-align: justify;">Fundacja „Tęczowy Dom” powstała w 2001 roku z inicjatywy zdeterminowanych rodziców, opiekunów dzieci oraz dorastającej młodzieży niewidomej i słabo widzącej obarczonej dodatkowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z  celów Fundacji jest wybudowanie Centrum Wsparcia Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Tęczowy Dom” w którym będą zapewnione usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne oraz miejsca wypoczynku i rekreacji z  boiskami, kortami i różnorodnymi formami spędzania czasu. Jest to przedsięwzięcie znacznie przekraczające możliwości finansowe Fundacji, od lat zbieramy więc fundusze w ramach różnych akcji charytatywnych. </p>

>

Chcielibyśmy prosić Państwa o współpracę i pomoc naszej   Fundacji. Wiemy, że angażuj? się Państwo w różne akcje o charakterze społecznym, tak wiec ośmielamy się prosić o pomoc dla naszej Fundacji przy budowie Centrum Wsparcia a także wł?czenie się w   nasze Akcje   Charytatywne.

Co roku organizujemy dwa cykliczne wydarzenia maj?ce na celu integracje naszych niepełnosprawnych dzieci z instytucjami, darczyńcami i przyjaciółmi ,którzy wspieraj? nas w różnej formie. Jest to okazja do poinformowania wszystkich o postępach w powstawaniu Centrum Wsparcia (na które zbieramy fundusze),możemy przedstawić naszych podopiecznych, zintegrować się z lokaln? społeczności? w tym z dziećmi i młodzież? gminy Stanisławów, gdzie powstanie Centrum Wsparcia.

W   Wólce Wybranieckiej na terenie gdzie powstanie nasz Ośrodek, organizujemy w miesi?cu czerwcu Charytatywny Piknik Integracyjny, na którym nie brakuje atrakcji dla naszych przyjaciół i gości.

Na przełomie grudnia i stycznia organizujemy charytatywny Koncert Noworoczny, na który oprócz podopiecznych i ich rodzin zapraszamy naszych   dobroczyńców przyjaciół i sponsorów.

Najbliższy Koncert pod patronatem Wojewody mazowieckiego, odbędzie się 12.01.2015 w Teatrze Kamienica.

Misj? Koncertów jest integrowanie jego uczestników(pełnosprawnych i niepełnosprawnych)oraz propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w tym dzieci i ich rodzin. W każdym roku w Koncercie bierze udział okł.300 osób. Dochód z imprezy w tym z aukcji organizowanej w trakcie Koncertu przeznaczony jest na budowę Centrum Wsparcia. Koncert jest również okazj? do zaprezentowania i podziękowania wszystkim, którym los naszych podopiecznych nie jest obojętny a także kulturalnym i muzycznym ukłonem dla tych, którzy nas wspieraj? i s? z nami już tak długo. W Koncertach bior? udział artyści profesjonalni jak i osoby niepełnosprawne.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!