Podsumowanie wydarzeń

Francusko-Polska Izba Gospodarcza zgłasza uwagi do projektu Kodeksu Budowlanego

<p style="text-align: justify;"><strong>26 czerwca upłynął termin zgłaszania uwag do projektu nowego Kodeksu Budowlanego. Komitet Nieruchomości działający przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej przesłał do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury swoje propozycje zmian. Inwestorzy zwrócili uwagę na potrzebę synchronizacji prac nad Kodeksem Budowlanym z pracami dotyczącymi przepisów planistycznych, konieczność doprecyzowania niektórych podstawowych pojęć oraz uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy przepisami projektu Kodeksu Budowlanego a przepisami tzw. specustaw.</strong></p>

>

Nowy Kodeks budowlany przygotowywany jest przez Komisję Kodyfikacyjn? Prawa Budowlanego i ma zast?pić obecnie obowi?zuj?ce ustawy: Prawo budowlane oraz Ustawę o wyrobach budowlanych. W procesie konsultacji, które skończyły się 26 czerwca, Komitet Nieruchomości przy Francusko – Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP), pod kierunkiem partnerów Andrzeja Lulki i Marzeny Matuszyk - Aubertin z kancelarii prawnej Andrzej Lulka i Wspólnicy, przygotował uwagi do projektu, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Powstały one w wyniku szeregu konsultacji prowadzonych wśród członków CCIFP, w tym przedstawicieli branży deweloperskiej, budowlanej, ICT.

Inwestorzy zwrócili uwagę, że nowy Kodeks Budowlany przygotowywany jest w oderwaniu od części urbanistycznej. Z uwagi na duży zakres powi?zań pomiędzy procesem planowania przestrzennego, a procesem budowlanym, należy zsynchronizować prace nad projektem Kodeksu Budowlanego z pracami dotycz?cymi przepisów planistycznych, które były przedmiotem wcześniejszego projektu Kodeksu Budowlano-Urbanistycznego – mówi Joanna Jaroch – Pszeniczna, Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Pozwoli to na uniknięcie konieczności dostosowywania przepisów Kodeksu Budowlanego do nowych rozwi?zań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które dopiero będ? ujęte w projekcie Kodeksu Urbanistycznego.  

W trakcie prac Komitetu członkowie zwrócili szczególn? uwagę na konieczność doprecyzowania podstawowych definicji, takich jak „budowla”, „obiekt małej architektury” czy też „obiekt liniowy”, w tym poprzez wprowadzenie przykładowych katalogów obiektów objętych dan? definicj? - mówi Andrzej Lulka z   kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy. Postulujemy również, aby tworz?c definicje nie posługiwać się metod? idem per idem, ponieważ wprowadza to duże pole do nadużyć interpretacyjnych. – dodaje Andrzej Lulka.

Podkreślić należy również konieczność uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy przepisami projektu Kodeksu Budowlanego a przepisami tzw. specustaw, niezwykle istotnych dla realizacji inwestycji celu publicznego oraz ustaw podatkowych. Pozostawienie części definicji w proponowanym brzmieniu może skutkować powstaniem szeregu w?tpliwości, zwłaszcza w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości specyficznych obiektów budowlanych.

Praktycy branży budowlanej wskazuj? także na zasadnicze zwiększenie zakresu odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, a w szczególności projektanta. Nowe przepisy w znacznym stopniu ograniczaj? zakres ingerencji urzędników, dlatego też inwestorzy postuluj? zniesienie obowi?zku przedkładania organom administracji architektoniczno-budowlanej egzemplarza projektu technicznego, ponieważ de facto nie podlega on ocenie. Inwestorzy twierdz?, że zniesienie tego obowi?zku przyśpieszy przygotowywanie procesu inwestycyjnego o 1-2 miesi?ce.

Proponowana reforma idzie w kierunku uproszczenia procedur administracyjnych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę i dobrze byłoby, aby projekt został przegłosowany, jednak po uwzględnieniu postulatów zgłaszanych przez praktyków z branży deweloperskiej i budowlanej – mówi Jean-Yves Ebel z firmy GRRES, członek Komitetu ds. Nieruchomości CCIFP.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!