Podsumowanie wydarzeń

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wyróżniona Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

<p style="text-align: justify;">12 marca 2015 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Manuela Vallsa, Premiera Francji oraz Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki z przedstawicielami francuskiego i polskiego biznesu. W trakcie wydarzenia Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) została uhonorowana Odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki RP. Wyróżnienie z rąk Wicepremiera Piechocińskiego, w obecności Premiera Vallsa, odebrał Maciej Witucki, Prezes CCIFP.</p>

>

Spotkanie otworzył Maciej Witucki, Prezes CCIFP. Wyraził on zadowolenie z coraz lepszych relacji pomiędzy Polsk?, a Francj? i częstych spotkań francuskich władz z przedstawicielami przedsiębiorców w Polsce. S? one doskonał? okazj? do wymiany doświadczeń i planowania przyszłych wspólnych projektów.

Następnie głos zabrał Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. Nasze kraje ł?cz? bliskie relacje nie tylko polityczne czy gospodarcze, ale także wiele wieków wspólnej historii, tradycji i kultury – powiedział Janusz Piechociński. Jak wyjaśnił wicepremier Francja od wielu lat należy do naszych strategicznych partnerów handlowych i inwestycyjnych. Kraj ten pozostaje czwartym rynkiem eksportowym Polski oraz szóstym rynkiem importowym w Unii Europejskiej. - Dobre wskaźniki ekonomiczne znalazły odzwierciedlenie w dynamice rozwoju naszej bilateralnej wymiany towarowej. Obroty handlowe w 2014 r. przekroczyły po raz pierwszy w historii wartość 15 mld euro – powiedział.

Szef resortu gospodarki dodał, że francuskie firmy dostrzegły możliwości, jakie wynikaj? z lokowania inwestycji w Polsce. W kraju zarejestrowanych jest już 1320 przedsiębiorstw z udziałem francuskiego kapitału. - Również polscy inwestorzy coraz śmielej wchodz? na rynek francuski. Zakładaj? własne firmy, tworz? nowe miejsca pracy, co przekłada się bezpośrednio na wartość dodan? francuskiej gospodarki – podkreślił Piechociński.

Na zakończenie Minister Gospodarki dodał, że perspektywy rozwoju w obu krajach oraz wspólne projekty mog? jeszcze bardziej wzmocnić współpracę pomiędzy naszymi krajami. Wspólne działania powinny dotyczyć takich obszarów jak: informatyka, wysokie technologie, sektor energetyczny, lotniczy i motoryzacyjny. Duże rezerwy dostrzegał również w aktywniejszej współpracy w obszarze inwestycji.    

Manuel Valls, Premier Francji zaznaczył, że jego trzecia wizyta w Polsce jest dla niego dużym zaszczytem. Wspominał, gdy w czasach studenckich z zapałem śledził rozwój Solidarności – tego ogromnego ruchu, który wpłyn?ł na całe pokolenie. Podkreślił, że Francja i Polska s? zł?czone nie tylko wspóln? histori?, ale również kultur?. Wizyta François Hollanda w 2012 roku otworzyła now? kartę w relacjach polsko-francuskich. Polska jest krajem, który swoimi dokonaniami budzi podziw. Wzrost gospodarczy w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie i z pewności? przekroczy 3%, co tylko potwierdza stabilność polskiej gospodarki, która rozwija się nieprzerwanie od lat. Już od lat 80-tych francuscy inwestorzy obecni s? w Polsce i stanowi? obecnie trzeci? siłę wśród inwestorów zagranicznych. Polska jest dla Francji krajem wielu możliwości, z których Francuzi gotowi s? skorzystać. M. Valls zachęcał kolejne firmy do dalszych inwestycji w szóstej gospodarce Europy.

Co Francja ma do zaproponowania Polsce? Będzie to ambitna współpraca skoncentrowana wokół dwóch obszarów kluczowych dla przyszłości Europy - powiedział M. Valls. Pierwszy z nich to energia, która wymaga natychmiastowych inwestycji europejskich, gdyż wyzwania z ni? zwi?zane dotycz? całej ludzkości. Jest to również trudny temat dla krajów takich jak Polska, które mocno się rozwijaj?. Zależność energetyczna Europy jest poważnym problemem, dlatego też należy poszukiwać nowych dróg i rozwi?zań. Francja jest gotowa pomóc Polsce w przeprowadzeniu ważnych i trudnych inwestycji w tym sektorze, które mog? stać się impulsem do dalszego rozwoju i przyczynić się do stworzenia kolejnych miejsc pracy. Naszym wspólnym bardzo cennym zasobem s? doskonale wykształceni i doświadczeni inżynierowie, co może wesprzeć nadchodz?ce zmiany.

Drugi ważny obszar współpracy, to sektor obronny, w którym Polska również może liczyć na wsparcie Francji. Jednak istniej? także inne dziedziny, w których wzajemna współpraca może przynieść wiele korzyści. M. Valls wspominał tutaj o sektorze przemysłowym, spożywczym, czy gospodarki odpadami.

M. Valls zwracał uwagę, że Polska jest jeszcze mało aktywa na rynku francuskim, a jest to rynek maj?cy wiele atutów: wzrastaj?c? demografię, rosn?c? konsumpcję, stabilny systemem finansowy, czy wysok? produktywność. Nie można zapominać także o licznych polskich studentach, którzy ucz? się we Francji i stanowi? duży potencjał. Rz?d francuski proponuje także szereg rozwi?zań maj?cych na celu łatwiejsze prowadzenie biznesu i podejmował będzie działania maj?ce zachęcić nowych inwestorów do wejścia na rynek francuski: uelastycznienie rynku pracy, zmniejszenie kosztów pracy, liberalizacja gospodarki i pobudzanie wzrostu gospodarczego.

Ponad 40 miliardów euro przekazanych przedsiębiorcom poprzez obniżenie podatków, daje im kolejny impuls do inwestowania, zdobywania nowych rynków, rozwijania innowacji i zatrudniania nowych pracowników. Jest to polityka pro-biznesowa, która ma na celu rozwój nie tylko Francji, ale   całej Europy.

Podczas spotkania podpisano pięć dwustronnych porozumień o współpracy gospodarczej i badawczo-rozwojowej pomiędzy Politechnik? Warszawsk? i firm? Thales, Politechnik? Warszawsk? i firm? Edf, Narodowym Centrum Badań J?drowych i Edf, Pomorsk? Specjaln? Stref? Ekonomiczn? i firm? Areva oraz Akademi? Górniczo-Hutnicz? i Areva.

Wicepremier Janusz Piechociński uznaj?c wkład Francusko-Polskiej Izby Handlowej i jej członków w rozwój gospodarczy kraju, przekazał na ręce prezesa Macieja Wituckiego Odznakę Honorow? za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

[nggallery id=36]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!