Izba

Francja obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawować będzie Francja.

Do zadań Francuskiej prezydencji należeć będzie m.in.:

  • planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych,
  • koordynowanie współpracy między państwami członkowskimi,
  • czuwanie nad stosunkami Rady z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Priorytety prezydencji francuskiej wynikają z jej motta: „Odbudowa, siła i poczucie przynależności”. W ten sposób prezydencja Francji ma przyczynić się do wypracowania kompromisów i decyzji ważnych dla obywateli europejskich w wielu kluczowych obszarach, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa, ochrona i dostosowanie naszego modelu społecznego, lepsza ochrona granic oraz zachowanie wartości europejskich.

 

Francja przygotowała już swój program na półrocze, który zawiera priorytety i wytyczne dotyczące jej funkcjonowania podczas prezydencji. Został on zdefiniowany wokół trzech ambitnych celów:

  1. REALIZACJI PROGRAMU NA RZECZ SUWERENNOŚCI EUROPEJSKIEJ: wzmocnienie strefy Schengen; ochrona granic; kontrola migracji i lepsza polityka azylowa; silniejsza Europa zdolna do działania w kwestiach bezpieczeństwa i obrony; działania na rzecz dobrobytu i stabilności; wkład w reakcję na globalne wyzwania.

  2. BUDOWY NOWEGO EUROPEJSKIEGO MODELU WZROSTU: Europa wielkim kontynentem produkcji, tworzenia miejsc pracy, innowacji i doskonalenia technologicznego przy równoczesnym pogodzeniu rozwoju gospodarczego z ambicjami klimatycznymi.

  3. TWORZENIA EUROPY O BARDZIEJ LUDZKIM WYMIARZE: wspólnota, która wsłuchuje się w troski swoich obywateli; broni praworządności i jest wierna swoim wartościom; dumna ze swojej kultury, ufna w naukę i wiedzę, zdecydowana zwalczać dyskryminację i zaangażowana w przyszłość.

Wytyczne tej prezydencji stanowią kontynuację prac prowadzonych przez prezydencję słoweńską, a także szersze ramy programu trio prezydencji przygotowanego wraz z przyszłymi prezydencjami.

 

Więc szczegółów na: French Presidency of the Council of the European Union 2022 (europa.eu).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!