Analizy i badania

Firmy transportowe i logistyczne w obliczu coraz większych wyzwań na rynku

<p style="text-align: justify;"><strong>Firmy transportowe i logistyczne stoją przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi z konkurencji i zmian zachodzących na rynku. Automatyzacja i cyfryzacja procesów będą nadal kontynuowane, tymczasem oczekiwania konsumentów będą wciąż rosły. Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), Big Data, a także technologia blockchain może być odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku.</strong></p>

>

Najnowsze badania wykazuj?, że w świecie cyfryzacji, przepływ danych i informacji generuje obecnie większ? wartość ekonomiczn? niż światowy handel dobrami fizycznymi. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości i rynków dla elastycznych i innowacyjnych podmiotów wchodz?cych na rynek cyfrowy, ale jednocześnie zagraża modelom biznesowym uznanych liderów branży. Ponadto pojawi? się dodatkowe możliwości biznesowe zwi?zane z przepływem danych, którymi firmy te zarz?dzaj?, lecz nie do końca wykorzystuj?.

Rynek żeglugi morskiej w stanie ci?głych zmian

Rynek żeglugi morskiej jest w stałym procesie transformacji. W rezultacie postępuj?cego procesu konsolidacji jego struktura uległa znacznej zmianie. Cztery największe przedsiębiorstwa żeglugowe posiadaj? obecnie ponad 50% światowych zdolności przewozowych. Ponadto prawie wszystkie przedsiębiorstwa żeglugi liniowej s? zorganizowane w trzech sojuszach, które działaj? podobnie jak oligopole i obejmuj? wszystkie główne szlaki morskie na całym świecie. W zawi?zku z tym armatorzy musz? się skupić przede wszystkim nad innowacjami zwi?zanymi z  wydajności? eksploatacji statków.

Nadal utrzymuje się tendencja do budowania statków o dużych rozmiarach. Statki te s? bardziej efektywne kosztowo i w zwi?zku z tym prowadz? do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Statki o dużych rozmiarach wymagaj? jednak również nowej infrastruktury, szczególnie w portach i reorganizacji łańcucha dostaw  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.

Największe jednostki floty morskiej stanowi? uzupełnienie nowej formy organizacji transportu bazuj?cej na planowaniu i  koordynacji łańcuchów dostaw za pomoc? modeli opartych na cyfrowych platformach. W przeszłości transport towarów był organizowany przez brokerów i agentów oraz ich globaln? sieć. Ten rodzaj pracy może potencjalnie zostać zast?piony przez modele cyfrowe, np. platformy tworzone przez nowe, zaawansowane technologicznie firmy. Ten trend na rynku może wpłyn?ć na przyszłe modele biznesowe firm transportowych.

Rosn?ca potrzeba automatyzacji w logistyce

Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i Big Data to tematy, które s? szeroko omawiane w  wielu branżach. Niektórzy mówi? o czwartej rewolucji przemysłowej, która będzie miała podobny wpływ, jak pierwsza rewolucja przemysłowa pod koniec XVIII wieku.

Podczas gdy niektórym sektorom udało się już wdrożyć różne nowe technologie, inne sektory maj? sporo do nadrobienia. Z różnych badań wynika, że digitalizacja w sektorze logistyki jest stosunkowo niska, w  porównaniu z innymi sektorami, takimi jak na przykład finanse lub handel. Sektor logistyki coraz częściej staje więc przed konieczności? zmian, zwłaszcza w zakresie wdrażanie zautomatyzowanych procesów  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.

Robotyzacja i automatyzacja procesów

Jedn? z głównych sił napędowych innowacji w branży logistycznej jest znaczny wzrost popytu na usługi logistyczne. Handel elektroniczny nadal stale rośnie, generuj?c potrzeby transportowe. Jednocześnie można zaobserwować ci?gły spadek dostępnej siły roboczej, głównie z powodu zmian demograficznych. Wdrożenie nowych technologii powinno zwiększyć wydajność, szybkość i jakość usług logistycznych.

Ważny i ciekawy aspekt wzrostu wydajności i jakości usług logistycznych wi?że się z automatyzacj? procesów biznesowych, znanej również jako robotyzacja i automatyzacja procesów (RPA) oraz technologi? blockchain, szczególnie w zakresie możliwości zastosowani tzw. smart contracts, co może znacznie przyspieszyć dokonywanie transakcji w łańcuchu logistyki i zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.  

O RAPORCIE

„Transport tracker” jest publikacj? KPMG International, w której eksperci KPMG podsumowuj? wyniki międzynarodowego sektora transportowego. W IX edycji raportu tendencje makroekonomiczne, takie jak protekcjonizm i zmieniaj?ce się wymagania konsumentów, a także nowi gracze rynkowi i ich wpływ na tradycyjne podmioty, s? przedmiotem dyskusji, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację, automatyzację i blockchain.

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511  308

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!