Analizy i badania

Firmy nie wykorzystują szans na obniżenie kosztów energii

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Choć 93 proc. przedsiębiorstw energochłonnych deklaruje, że wydatki na energię elektryczną odgrywają istotną rolę w kosztach produkcji, większość z nich nie podejmuje prób kompleksowej optymalizacji tego obszaru. Dlaczego? 43 proc. firm stawia przede wszystkim na zwiększenie efektywności energetycznej procesu produkcji, natomiast aż 73 proc. przed badaniem w ogóle nie słyszało o możliwości optymalizacji podatku akcyzowego od energii elektrycznej.</strong></span></span></span></p>

>

Energia się liczy  

Energia jest niezbędnym surowcem w procesach produkcyjnych, a koszt jej nabycia stanowi istotny element końcowej ceny produktu przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest racjonalne gospodarowanie energi?, w tym kontrolowanie zużycia i możliwie efektywne jej wykorzystanie. Wdrożenie polityki zarz?dzania gospodark? energetyczn? w przedsiębiorstwie pozwala nie tylko na prognozowanie zużycia energii elektrycznej, ale także na skuteczne zarz?dzanie procesami w celu zapewnienia optymalnego gospodarowania wydatkami na energię.  

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ayming Polska przez Kantar Millward Brown, 34 proc. firm energochłonnych wdrożyło niezależn?, wewnętrzn? politykę zarz?dzania gospodark? energetyczn?, a 16 proc. wprowadziło zewnętrzne rozwi?zania, np. system ekozarz?dzania i audytu (EMAS), ISO 14001 czy ISO 50001. Co ciekawe, aż 45 proc. przedsiębiorstw energochłonnych twierdzi, że nie obowi?zuje u nich taka polityka.  

Wprawdzie 57 proc. badanych mierzy zużycie energii wykorzystywanej w poszczególnych etapach produkcji, ale w zaledwie 7 proc. firm każda maszyna ma zamontowany oddzielny licznik energii. Co trzecia firma ma tylko jeden licznik zużycia energii elektrycznej, co utrudnia przeprowadzenie pomiarów, które mogłyby zasygnalizować konieczność poprawy efektywności energetycznej w danym obszarze przedsiębiorstwa.  

Aż 93 proc. firm deklaruje, że koszty energii elektrycznej to istotna pozycja w ich kosztach produkcji, a blisko co trzeci respondent ocenia, że wydatki na energię elektryczn? stanowi? powyżej 7 proc. tych kosztów.  

Przemysł odpowiada za ponad 80 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w Polsce. Dostępność i koszty energii elektrycznej maj? istotny wpływ na możliwości produkcyjne i wyniki finansowe największych zakładów przemysłowych. Te przedsiębiorstwa musz? kłaść szczególny nacisk na optymalne zarz?dzanie gospodark? energetyczn?, zarówno na poziomie zużycia energii, jak i ponoszonych kosztów. Obecnie konkurencyjność firmy w dużym stopniu zależy od innowacyjnego podejścia do zarz?dzania przedsiębiorstwem, w tym efektywności realizowanej polityki energetycznej – komentuje Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Ayming Polska.  

Firmy nie do końca mierz? się z kosztami  

Aż 69 proc. respondentów widzi w swoim przedsiębiorstwie obszary do optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Firmy najczęściej dostrzegaj? potencjał w tym zakresie w zwiększeniu efektywności energetycznej procesu produkcji i ograniczeniu zużycia pr?du w pozostałych obszarach. Co więcej, 43 proc. firm już wprowadziło lub właśnie wprowadza tego rodzaju rozwi?zania.  

Co trzecia badana firma podjęła działania optymalizacyjne w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i tylko co czwarta w obszarze obrotu. Zaledwie 18 proc. respondentów deklaruje zmniejszenie opłaty za odnawialne źródła energii (OZE). Tymczasem przedsiębiorstwo zużywaj?ce 20 GWh energii elektrycznej rocznie, tylko obniżaj?c opłatę OZE, może zaoszczędzić już ok. 140 tys. zł w skali roku. Najmniej popularnym sposobem redukcji kosztów jest obniżenie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Tylko 13 proc. firm energochłonnych prowadziło lub prowadzi działania zmierzaj?ce ku obniżeniu akcyzy, a 69 proc. nawet ich nie rozważa.  

Większość firm nie słyszała o możliwości obniżenia akcyzy od energii elektrycznej  

W Polsce wszyscy konsumenci energii elektrycznej s? obci?żeni podatkiem akcyzowym od energii elektrycznej. Mimo to aż 29 proc. badanych firm energochłonnych uważa, że nie płaci akcyzy. Brak wiedzy na ten temat może wynikać z faktu, że większość podmiotów na polskim rynku nie odprowadza podatku akcyzowego osobiście, ponieważ w ich imieniu robi to sprzedawca energii.  

Stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej w Polsce wynosi 20 zł za każd? zużyt? MWh i generuje wysokie koszty dla przedsiębiorstw. Udział akcyzy w koszcie energii elektrycznej stanowi od 7 do 9 proc. Zakładaj?c, że roczne koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie mog? oscylować w okolicach 2,5 mln zł, to kwota odprowadzanego przez nie podatku akcyzowego waha się w granicach 175 tys. – 225 tys. zł rocznie. Z doświadczenia Ayming Polska wynika, że podatek ten można zmniejszyć nawet o 85 proc. Jak się okazuje, przed badaniem aż 73 proc. firm energochłonnych w ogóle nie słyszało o możliwości optymalizacji akcyzy.  

W 2016 r. w Polsce wprowadzono formy wsparcia dla zakładów energochłonnych, umożliwiaj?ce im zmniejszenie kosztu podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Firma, w której zużycie energii wynosi 30 GWh, a koszty energii elektrycznej sięgaj? 9 mln zł, optymalizuj?c podatek akcyzowy, jest w stanie zaoszczędzić ok. 500 tys. zł rocznie, co stanowi 6 proc. całościowego kosztu energii. O zwolnienie mog? ubiegać się podmioty, które spełniaj? szereg wymogów, np. prowadzenie określonej działalności, lub też przedsiębiorstwa wykorzystuj?ce energię elektryczn? w procesach energochłonnych – tłumaczy Kamil Chamera, Project Manager w Dziale Produktów Energetycznych w Ayming Polska.  

Trudno nad?żyć za zmianami  

Według ekspertów Ayming Polska, brak świadomości wśród przedsiębiorstw na temat wszystkich rozwi?zań obniżaj?cych koszty w obszarze energii elektrycznej może wynikać z trudności w bież?cym śledzeniu zmian prawnych i rynkowych. Ustawodawstwo zwi?zane z obszarem energetycznym wci?ż się zmienia. Od 2015 r. ustawa o prawie energetycznym została zmieniona 26 razy, a o odnawialnych źródłach energii - 5 razy. Od niedawna obowi?zuje nowa ustawa o efektywności energetycznej, a już wkrótce zostanie wprowadzona ustawa o rynku mocy. W obliczu tak dynamicznych zmian, przedsiębiorstwa potrzebuj? wsparcia w wyborze optymalnych rozwi?zań zarówno optymalizacyjnych, jak i inwestycyjnych, umożliwiaj?cych im zachowanie konkurencyjności i stabilny rozwój biznesu.

Na zlecenie Ayming Polska agencja badawcza Kantar Millward Brown przeprowadziła badanie ilościowe, którego celem było uzyskanie informacji od przedsiębiorstw energochłonnych na temat prowadzonych przez nie działań w zakresie obniżania kosztów energii elektrycznej, świadomości i stosowania rozwi?zań optymalizacyjnych oraz podejścia do audytu energetycznego. W badaniu wzięło udział 100 przedsiębiorstw działaj?cych w obszarach: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, metali, metalowych wyrobów gotowych oraz maszyn i urz?dzeń.  

Link do raportu z badania Ayming Polska „Koszty energii. Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw”: http://www.ayming.pl/nasze-obszary/produkty-energetyczne/produkty-energetyczne/raport-ayming-koszty-energii-audyt-anergetyczny/

***

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osi?ganiu lepszych wyników finansowych, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, dotacji i ulg B+R, obszaru zakupów oraz produktów energetycznych. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów energii, w przeprowadzeniu audytu energetycznego oraz pozyskiwaniu dofinansowania na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!