Firmy mogą zgłaszać praktyki społecznie odpowiedzialne

<p style="text-align: justify;">Ruszył nabór działań CSR do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 10 stycznia 2017 roku przez formularz dostępny na stronie raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy realizowane w 2016 roku.</p>

>

Jak co roku na pocz?tku grudnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mog? zgłaszać działania wdrażane w 2016 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych praktyk) przegl?d biznesu społecznie odpowiedzialnego – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostan? pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

• ład organizacyjny,
• praktyki z zakresu pracy,
• prawa człowieka,
• środowisko,
• uczciwe praktyki operacyjne,
• zagadnienia konsumenckie,
• zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl do 10 stycznia 2017 roku.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ide? społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej Marzeny Strzelczak.

15. jubileuszowa edycja Raportu

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazuje się od 15 lat. Jubileuszowe wydanie Raportu obok zebrania praktyk CSR realizowanych w 2016 roku, podsumuje dotychczasowe edycje publikacji. Zyska również now? odsłonę merytoryczn? i graficzn?. Ogłoszenie Raportu nast?pi pod koniec marca 2017 roku.

- Wydanie, które ukaże się w marcu będzie już 15. publikacj? z cyklu. Zależało nam, by było szczególne. St?d o opinie spytaliśmy naszych najważniejszych interesariuszy, a więc same firmy, testuj?c w ten sposób nasze pomysły na ewentualne zmiany. Upewniliśmy się, co jest najcenniejsze dla organizacji, które nie tylko tworz? Raport nadsyłaj?c dobre praktyki, ale i z niego korzystaj?, szukaj?c inspiracji do działania. Jubileuszowa publikacja będzie więc inna, choć zmiany nie będ? rewolucyjne. Liczymy też mocno, że podtrzymamy dobr? tradycję Raportu - kolejnego rekordu zgłoszeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę firm, które nadeśl? swoje praktyki, jak i listę praktyk długoletnich, która z roku na rok się wydłuża. Wiemy, że polskie firmy s? zainteresowanie społeczn? odpowiedzialności? biznesu i coraz więcej z nich wdraża zasady zrównoważonego rozwoju w bardzo dojrzałej formie, nadaj?c im strategiczne znaczenie. Zależy nam, by to grono rosło, temu też służy między innymi Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarz?du Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przegl?dem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie zwi?zane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzaj?cej znajduj? się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegl?d wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń zwi?zanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl
Kontakt do koordynatora projektu:
Marcin Grzybek, mobile: 22 627 18 71, e-mail: marcin.grzybek@fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 15 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!