Aktualności firm stowarzyszonych

Firmy łączą siły w walce o czyste powietrze w Polsce. Ruszył program „Biznes kontra smog”

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kraków, 7 listopada 2018 r. – Zły stan jakości powietrza w Polsce skłonił działające w Krakowie firmy do aktywnego włączenia się w działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Z inicjatywy PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia ASPIRE, powstał program „Biznes kontra smog”, zrzeszający następujące przedsiębiorstwa: Akamai, Amway, Aon, CANPACK Group, Cisco, Hitachi Vantara, Herbalife Nutrition, Jacobs (Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich. </strong></span></span></p>

>

Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Program ‘Biznes kontra smog’ to dobry przykład będ?cy odpowiedzi? na wyzwania w tym zakresie. Uczestnicz?ce w projekcie firmy i organizacje pokazuj?, jak przejść od teorii do praktyki w kwestii rozwi?zywania kluczowych problemów naszego społeczeństwa” – mówi Bartosz Jasiołek, partner w PwC.  

Celem projektu „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Dzięki współpracy 11 firm oraz dwóch stowarzyszeń, ASPIRE i Krakowskiego Alarmu Smogowego, w trakcie zimowych miesięcy do marca 2019 r. możliwe będzie przeprowadzenie warsztatów dla ponad 5 tys. uczniów szkół i przedszkoli z woj. małopolskiego. Zajęcia s? prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, będ?cych pracownikami firm zaangażowanych w projekt. Program został dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiaduj? się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty s? bezpłatne – placówki edukacyjne nie ponosz? żadnych kosztów zwi?zanych z ich organizacj?.  

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zła jakość powietrza w Polsce stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, nie tylko dla rz?du czy pojedynczych samorz?dów, ale dla nas wszystkich. Każdy z nas może mieć swój udział w ograniczaniu skali tego negatywnego zjawiska. Edukacja jest punktem wyjścia do innych działań. Społeczeństwo świadome źródeł powstawania smogu to szansa na zbudowanie lepszej przyszłości” – podkreśla Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.  

Program „Biznes kontra smog” to pierwsze na polskim rynku tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze zaangażowania społecznego. Co ważne, lista firm, które mog? wł?czyć się do działania nie jest zamknięta.  

Jak stawić czoła jednemu z największym obecnie problemów w Polsce, czyli smogowi? Odpowiedzi może być wiele, ale ich wspólnym mianownikiem jest z pewności? współpraca. Działaj?c razem zwiększamy skalę oddziaływania, w krótkim czasie możemy po prostu zrobić więcej. Cieszę się, że firmy zrzeszone w ASPIRE tak aktywnie wł?czyły się do udziału w tym wyj?tkowym i niezwykle pożytecznym projekcie” – mówi Andrew Hallam, sekretarz generalny Stowarzyszenia ASPIRE.

Program otrzymał patronat honorowy Marszałka woj. małopolskiego. Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie facebook.com/BiznesKontraSmog.  

Deklaracja firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”  

W trakcie konferencji oficjalnie inauguruj?cej program „Biznes kontra smog”, firmy zaangażowane w projekt podpisały deklarację o współpracy.  

Odpowiadaj?c na jedno z najważniejszych wyzwań naszego społeczeństwa, jakim jest zła jakość powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program ‘Biznes kontra smog’, działaj?c na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków”.

***

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

O Krakowskim Alarmie Smogowym  

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczn? jakość powietrza w Krakowie. Choć aktywność stowarzyszenia pocz?tkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego – sieci zrzeszaj?cej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski. Od pocz?tku swego istnienia KAS zabiega o ustanowienie niezbędnych ram prawnych (w tym norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla kotłów, uchwał antysmogowych, ograniczeń w ruchu samochodowym), wdrożenie skutecznego systemu kontroli przepisów ochrony powietrza oraz uruchomienie szerokich programów finansowych wspieraj?cych mieszkańców w przejściu na źródła ciepła, które nie przyczyniaj? się do zanieczyszczenia powietrza.

www.krakowskialarmsmogowy.pl

www.polskialarmsmogowy.pl  

O Stowarzyszeniu ASPIRE  

ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszaj?ca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na stronie www.aspire.org.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!