Aktualności firm stowarzyszonych

Firmy Dentons, 大成, Gadens oraz Rodyk & Davidson rozważają współpracę, dzięki której stworzą wiodącą międzynarodową firmę prawniczą w regionie Pacyfiku

<p style="text-align: justify;">Globalna firma prawnicza Dentons, chińska firma 大成, singapurska firma Rodyk &amp; Davidson oraz australijska firma Gadens rozważają połączenie, dzięki któremu uzyskają pozycję największej na świecie firmy prawniczej i jednocześnie dominującego globalnego lidera w rejonie Oceanu Spokojnego. W odpowiedzi na potrzeby klientów w zakresie doskonałej jakości doradztwa, jednocześnie zintegrowanego i bardziej zaangażowanego w życie społeczności lokalnych w dzisiejszym globalnym świecie, partnerzy z firm Dentons, 大成, Gadens i Rodyk dostrzegają potencjał i wartość połączenia sił, które umożliwiłoby lepszą obsługę klientów na całym świecie.</p>

>

Obserwuj?c zmiany zachodz?ce w Chinach i Stanach Zjednoczonych, Dentons zwraca się w kierunku wybrzeża Pacyfiku, aby zapewnić sobie mocn? pozycję na rynkach, których znaczenie dla handlu międzynarodowego wci?ż rośnie.

Znaczenie regionu Pacyfiku, jako motoru handlu, finansów i produkcji, podkreśla szereg istniej?cych stowarzyszeń branżowych, umów i inicjatyw indywidualnych, a także ogłoszone ostatnio Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym, program rozwoju chińskiej infrastruktury w XXI wieku „Morski Szlak Jedwabny”, czy działania   ASEAN Economic Community (AEC), maj?ce na celu wypracowanie do końca bież?cego roku partnerstwa między krajami Ameryki Łacińskiej, leż?cymi na Pacyfiku.

Firma Dentons osi?gnęła dla swoich klientów więcej w  ci?gu jednego roku, niż jakakolwiek inna firma prawnicza w  najnowszej historii, a  rok się jeszcze nie skończył” – mówi Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Firmy. „Nasi klienci podkreślaj?, że nasze zaangażowanie w  dostarczanie im większego doświadczenia na kluczowych rynkach całego świata – w  tym poprzez poł?czenie z  大成, fuzję z  McKenna Long, przejęcie zespołu  SoHo w  Nowym Jorku, przył?czenie się do nas wiod?cego zespołu z  Budapesztu, otwarcie biura w  Mediolanie oraz poł?czenie z  firmami Gadens z  Australii oraz Rodyk z  Singapuru – jest istotne, ponieważ pomaga wspierać ich działalność na poziomach lokalnym, krajowym i  globalnym”.

Celem tego poł?czenia jest dobór utalentowanych specjalistów, z czego skorzystaj? nasi klienci. Chcemy tego dokonać w  sposób zgodny z naszym policentrycznym podejściem i ide? innowacyjności, na której stworzyliśmy nasz? firmę” – stwierdza Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons. „Widzimy w tych firmach wspólne nam ambicje dawania klientom więcej, kwestionowania status quo i tworzenia wartości dodanej do wszystkich naszych działań”.

Proponowane poł?czenie dałoby Gadens i  Rodyk możliwości wspierania klientów na całym świecie, a także obsługi klientów z  regionu Azji i  Pacyfiku w szerszym zakresie.

Poł?czenie uwypukli silne praktyki firm: Gadens – Finansów, Nieruchomości i Energetyki, Rodyk – Postępowań S?dowych i Arbitrażowych, Bankowości i Finansów, Prawa Spółek, Własności Intelektualnej i Nieruchomości, wiod?ce praktyki Dentons oraz bezkonkurencyjn? pozycję na rynku chińskim firmy 大成.

Zastanawialiśmy się, jak poprawić możliwości Gadens jeśli chodzi o realizację potrzeb klientów z  regionu Azji i  Pacyfiku aż po Australię, a także – jak skuteczniej wspierać klientów, którzy s? zainteresowani działalności? na całym świecie. Poł?czenie z  Dentons stwarza nam idealn? ku temu okazję” – mówi Ian Clarke, Krajowy Dyrektor Gadens.

Myślenie przyszłościowe firmy Rodyk, jej międzynarodowa perspektywa oraz chęć świadczenia kompleksowych usług prawnych klientom, których potrzeby wykraczaj? poza granice państw, doprowadziły nas do tej historycznej szansy stania się części? największej na świecie i  wiod?cej firmy prawniczej” – stwierdza Philip Jeyaretnam, Partner Zarz?dzaj?cy Rodyk & Davidson LLP.

Chiny kontynuuj? rozwój relacji gospodarczych i  handlowych zarówno z  Australi?, jak i  Singapurem” – wyjaśnia Jinquan Xiao, Starszy Partner i  Szef Komisji Nadzoru firmy 大成. „Gadens i  Rodyk oferuj? doświadczenie oraz wysok? jakość doradztwa, wymagane przez naszych klientów na rynkach, których znaczenie dla Chin stale rośnie”.

Aktualnie Dentons oferuje kompleksowe doradztwo doświadczonych ekspertów w 24  sektorach i  39  praktykach. Jeśli poł?czenie zostanie zrealizowane, liczba biur Dentons w krajach w rejonie Pacyfiku wzrośnie do ponad 80.

Australia

Poł?czenie z  Gadens wzmocni ofertę dla sektorów: bankowego i  finansowego, nieruchomości i  budowlanego oraz energetycznego i  surowców naturalnych, a  także w praktykach prawa spółek i doradztwa podatkowego, ubezpieczeń i  upadłości, własności intelektualnej i  technologii, rozwi?zywania sporów, relacji rz?dowych, prawa pracy oraz planowania przestrzennego i  ochrony środowiska.  

Singapur

Rodyk wnosi wieloletnie doświadczenia najstarszej firmy prawniczej w  Singapurze w obszarach prawa spółek, prawa finansowego, własności intelektualnej i  technologii, postępowań s?dowych i  arbitrażu oraz nieruchomości.

W  przypadku zatwierdzenia, od chwili kiedy poł?czenie z firm? 大成 wejdzie w życie, proponowan? nazw? firmy w  języku angielskim i  wszystkich innych będzie Dentons, a  w  języku chińskim 大成.

Szczegółowe informacje na temat planowanego poł?czenia dostępne s? na stronie internetowej: www.dentonscombination.com.

Lista biur i  mapa:   www.dentonscombination.com/about.html

***

O  Dentons i  大成

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa.   Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpi?c z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgaj?cych roku 1742 oraz bazuj?c na atutach naszych firm założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych, prywatnych i publicznych. www.dentons.com

27 stycznia 2015 Dentons ogłosił zamiar poł?czenia się z chińsk? firm? 大成. Poł?czenie zostanie oficjalnie uruchomione w 2015 r. Po uruchomieniu firma zaoferuje klientom dostęp do około 6600 prawników w ponad 125 biurach w ponad 50 krajach.

O  Gadens

Gadens jest wiod?c? australijsk? firm? prawnicz? w rejonie Azji i  Pacyfiku. Firma zatrudnia ponad 500 prawników i  550 wyspecjalizowanych członków personelu w   biurach w  Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Singapurze i  Port Moresby.

Gadens odpowiada na zapotrzebowania klientów, zamiast skupiać się na określonych obszarach wiedzy prawniczej. Dzięki takiemu nastawieniu powstała firma, któr? cechuj? biznesowa elastyczność, orientacja na relacje z klientami i  innowacyjność.

O  Rodyk & Davidson

Ciesz?ca się od 1861 zaufaniem klientów firma Rodyk & Davidson LLP  jest pierwsz? firm? prawnicz? założon? w  Singapurze oraz jedn? z  największych firm prawniczych oferuj?cych pełen zakres usług i zapewniaj?c? regionalnym klientom międzynarodowy standard obsługi prawnej. Zespół Rodyk, składaj?cy się z  ponad 200  prawników, wspiera klientów w  pięciu kluczowych obszarach: prawie spółek, finansowym, własności intelektualnej i  technologii, postępowań s?dowych i  arbitrażu oraz nieruchomości.

Obecn? strukturę Rodyk uzyskał w 2002 r. po fuzji z  HelenYeo & Partners. Firma była obecna we wszystkich ważnych momentach w  historii Singapuru i  tak? postawę zachowuje do dziś. W  ci?gu ubiegłej dekady Rodyk uczestniczył w  przeprowadzeniu pierwszej i największej chińskiej oferty publicznej na singapurskiej giełdzie papierów wartościowych w  kwocie miliarda dolarów singapurskich, reprezentuj?c Yangzijiang Shipbuilding. Reprezentował także głównego wykonawcę podczas interpelacji rz?dowej i  roszczeń umownych i  ubezpieczeniowych wywołanych zawaleniem się tunelu Mass Rapid Transit na autostradzie Nicoll Highway. Doradzał także na rzecz światowej sławy singapurskiej agencji badawcz? A*Star podczas głośnego publicznego śledztwa dotycz?cego samobójstwa amerykańskiego badacza. Firma uczestniczyła także w  największej dotychczas całościowej sprzedaży nieruchomości, która została wyceniona na 1,39  miliarda dolarów singapurskich, a także doradzała w sprawach zwi?zanych z  dwiema wielkimi katastrofami lotniczymi Singapore Airlines.

W  skali międzynarodowej Rodyk cieszy się ekskluzywnym członkostwem w  World Law Group i  Pacific Rim Advisory Council, oferuj?c klientom doskonałe usługi w  przystępnej cenie, w  ponad 100  miastach zlokalizowanych w  ponad 60  krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rodyk.com.

Kontakt dla mediów:

Ashley Burke, Global Director of Communications Dentons, ashley.burke(@)dentons.com, +1 202 408 3255

Kate Ritchie, Communications Manager, Gadens, kate.ritchie(@)gadens.com, +61 2 9035 7214

Vivien Goh, Head, Communications, Rodyk & Davidson LLP, vivien.goh(@)rodyk.com, +65 6885 2886

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!