Analizy i badania

Finansowy portret MŚP w III kwartale 2018. MŚP po raz pierwszy częściej niż z leasingu i kredytu korzystają z ubezpieczenia majątku firmy

<p style="text-align: justify;">Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy. Na nie wskazało prawie 49 proc. przedsiębiorców biorących udział w najnowszym „Barometrze EFL” <a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] na III kwartał. Niewiele mniej firm sięga po leasing (48 proc.), a podium domyka kredyt (42 proc.). Patrząc na branże, firmy transportowe, handlowe i budowlane najchętniej korzystają z leasingu, produkcyjne, HoReCa i usługowe z ubezpieczenia swojego majątku.</p>

>

- Propozycji finansowych dla małych i średnich firm jest na rynku coraz więcej i coraz więcej firm zaczyna z tego korzystać. W latach 90-tych królował kredyt i powoli do świadomości przedsiębiorców zaczynał przedzierać się leasing. Na pocz?tku XXI wieku leasing coraz częściej jest wymieniany jako zewnętrzne narzędzie finansowe numer jeden. W najnowszym pomiarze naszego „Barometru EFL” po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacj?, że najchętniej wybieranym zewnętrznym instrumentem finansowym jest ubezpieczenie maj?tku firmy. To oznacza, że finansowa świadomość zarz?dzaj?cych MŚP jest coraz większa i w celu finansowania swoich inwestycji stawiaj? na dywersyfikację narzędzi  – mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Nowy lider

Od pocz?tku realizacji badania „Barometr EFL” małe i średnie firmy najczęściej finansuj? swoj? działalność środkami własnymi. Z tak? sytuacj? mamy do czynienia również w III kwartale br. – prawie 94 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich portfeli, żeby inwestować. Bior?c pod uwagę finansowanie zewnętrzne, fotel lidera po raz pierwszy w historii badania zajęło ubezpieczenie maj?tku firmy, które wybiera prawie połowa zapytanych (49 proc.). Już kwartał temu zauważalne było większe zainteresowanie tym narzędziem (40,5 proc.), podczas gdy rok temu sięgało po nie tylko co szóste przedsiębiorstwo (16 proc.).

Na drugim miejscu uplasował się leasing z 48 proc., a na trzecim kredyt z 42 proc.

Transportujemy, handlujemy i budujemy w leasingu

Jeśli spojrzymy na branże, część z nich najchętniej inwestuje przy pomocy leasingu, a część finansowo najczęściej zabezpiecza się ubezpieczeniem maj?tku. W pierwszej grupie mamy firmy transportowe, handlowe oraz budowlane, wśród których odpowiednio 57,5 proc., 52,5 proc. oraz 47 proc. przedstawicieli korzysta z leasingu. Ubezpieczenie maj?tku firmy jest natomiast zewnętrznym narzędziem finansowym numer jeden dla firm produkcyjnych, hoteli i restauracji oraz firm usługowych (odpowiednio 62 proc., 57 proc. i 41 proc.). Dla żadnej branży pierwszym wyborem finansowym nie jest kredyt.

W III kwartale br. ponownie zauważalna jest tendencja, zgodnie z któr?, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 30,5 proc. zarz?dzaj?cych bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 55 proc., a wśród średnich podmiotów 63 proc. przedsiębiorców finansuje swoj? działalność leasingiem. Z podobnym trendem mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia maj?tku firmy. Na nie wskazała co czwarta mikro firma, 48 proc. małych przedsiębiorców oraz 57 proc. średnich firm.

MŚP obawiaj? się spowolnienia

Główny odczyt Barometru EFL na III kwartał 2018 roku wyniósł 52,9 pkt., czyli był o 8,3 pkt. proc. niższy w porównaniu do II kwartału br. i o 6,4 pkt. niższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. Jednocześnie, osi?gnięty poziom jest najniższy od ponad 3 lat (pierwszy Barometr EFL realizowany był w I kwartale 2015 roku) i zbliżony do wyników pomiaru z I kwartału 2016 roku (53,1 pkt.). Eksperci EFL zwracaj? jednak uwagę, że odczyt wci?ż znajduje się ponad progiem ORhttps://secure.netpr.pl/#_ftn2[2], co oznacza, że pomimo gorszych prognoz, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wci?ż widz? szanse na rozwój w najbliższych miesi?cach. Na tak wyraźny spadek nastrojów wpływ miał spadek odsetka optymistów, przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym z kryteriów. W szczególności widać to w przypadku prognoz sprzedaży i inwestycji.

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 22.06- 05.07. 2018 r.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 22.06- 05.07. 2018 r.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref2[2]  Próg OR  jest podstawow? miar? analityczn? zastosowan? do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występuj? sprzyjaj?ce warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te s? niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od  27 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  sześciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad  300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!