Podsumowanie wydarzeń

Finansowanie kształcenia ustawicznego

>

Szanowni Państwo

Urz?d Pracy m.s.t Warszawy uruchomił już nabór wniosków dla firm chc?cych skorzystać z możliwości Krajowego Fundusz Szkoleniowego.

Wnioski o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy przyjmowane będ? w dniach 25-29 stycznia br.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby zwi?zane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następuj?cych działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w zwi?zku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod?,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod?,
  • egzaminy umożliwiaj?ce uzyskanie dyplomów potwierdzaj?cych nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w zwi?zku z podjętym kształceniem.

Szczegóły dotycz?ce zasad przyznawania środków znajd? Państwo na stronie Urzędu Pracy pod linkiem : http://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapraszamy do składania wniosków, by móc swobodnie uczestniczyć m.in. w naszych wydarzeniach.

Alicja Rukowicz

Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

PS. Bezpłatne spotkanie dotycz?ce również pozostałych form refundacji kosztów pracy organizujemy już 18 lutego.       Szczegóły >>

Zapraszamy

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!