Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Finalne dane o PKB powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, dynamika PKB w I kw. wyniosła -0,9% r/r wobec -2,7% w IV kw., a tym samym ukształtowała się ona wyraźnie powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (-1,2%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 1,1% wobec -0,5% w IV kw. Oznacza to, że odsezonowany poziom PKB ukształtował się w I kw. na poziomie o 1,7% niższym niż w IV kw. 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19.

Inwestycje głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB

Głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB w I kw. w porównaniu do IV kw. był wyższy wkład inwestycji (+0,2 pp. w I kw. wobec -3,9 pp. w IV kw.). Co więcej, po raz pierwszy od I kw. 2020 r. odnotowały one wzrost w ujęciu rocznym (+1,3% r/r I kw. wobec -15,4% w IV kw.). Choć wzrost dynamiki inwestycji był wcześniej sygnalizowany przez dane o inwestycjach przedsiębiorstw, to skala tego wzrostu stanowi duże zaskoczenie. Na podstawie danych o inwestycjach przedsiębiorstw oceniamy, że istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki inwestycji w gospodarce narodowej były inwestycje odtworzeniowe realizowane przez firmy (por. MAKROmapa z 31.05.2021).

Konsumpcja relatywnie odporna na trzecią falę pandemii

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład konsumpcji (+0,5 pp. w I kw. wobec -0,2 pp. w IV kw.), która po spadku w IV kw. zwiększyła się w ujęciu rocznym (+0,6% r/r wobec -0,2%). Wzrostowi dynamiki konsumpcji sprzyjały zwiększenie mobilności społeczeństwa, a także realizowanie odłożonego popytu wraz rozluźnieniem restrykcji administracyjnych wprowadzonych pod koniec 2020 r. ze względu na II falą pandemii. Wprowadzenie restrykcji związanych z III falą pandemii nastąpiło dopiero w II poł. marca, stąd ich wpływ na konsumpcję w całym kwartale był ograniczony.

Ustąpienie efektów niskiej bazy zmniejszyło wkład zapasów do wzrostu PKB

W kierunku spadku tempa wzrostu PKB oddziaływał natomiast niższy wkład zapasów (0,3 pp. w I kw. wobec 1,3 pp. w IV kw.). W znacznym stopniu wynikało to z ustąpienia efektu niskiej bazy sprzed roku, który przyczynił się do silnego zwiększenia wkładu zapasów w IV kw. Obniżeniu wkładu zapasów sprzyjały również narastające bariery podażowe sygnalizowane wcześniej przez wyniki badań koniunktury. W efekcie, część firm w warunkach opóźnionych dostaw mogła stanąć przed koniecznością realizacji sprzedaży poprzez upłynnienie dotychczas zgromadzonych zapasów.

Silniejszy import obniżył wkład eksportu netto do wzrostu PKB

Negatywny wpływ na dynamikę PKB miał również niższy wkład eksportu netto (-1,9 pp. w I kw. wobec 0,1 pp. w IV kw.). Był on efektem zwiększenia dynamiki importu (10,0% r/r w I kw. wobec 8,2% w IV kw.) związanego z ożywieniem popytu wewnętrznego wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii, przy jednoczesnym obniżeniu dynamiki eksportu (5,7% wobec 7,6%), który można łączyć z silnym barierami podażowymi w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 26.04.2021).

To już ostatni kwartał ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym

Uważamy, że w kolejnych kwartałach w kierunku wzrostu dynamiki PKB będą oddziaływać efekty niskiej bazy, wzrost eksportu związany z korzystnymi dla polskich firm zmianami w globalnych łańcuchach dostaw (por. MAKROmapa z 17.05.2021), a także zwiększenie konsumpcji i inwestycji wraz z wygasaniem pandemii. Tym samym I kw. był ostatnim kwartałem ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym. Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2021 r. PKB zwiększy się o 4,6% wobec wzrostu o 2,7% w 2020 r. Nasz zrewidowany scenariusz wzrostu PKB przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dzisiejsze finalne dane o PKB są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!