Analizy i badania

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się we wrześniu do -0,5% r/r wobec -0,8% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,4%).</p>

>

Wzrost inflacji dzięki wyższym cenom paliw i nośników energii  

Wzrost inflacji wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw (-2,5% r/r we wrześniu wobec -10,2% w sierpniu) oraz nośników energii (-2,3% r/r we wrześniu wobec -3,1% w sierpniu). W przeciwnym kierunku oddziaływało niższe tempo wzrostu cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (0,4% r/r we wrześniu wobec 1,2% w sierpniu). Obniżenie dynamiki cen żywności wynikało w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku, zwi?zanych z ubiegłoroczn? susz?, widocznych szczególnie w przypadku cen warzyw (por. MAKROpuls z 15.10.2015).  

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa z wył?czeniem cen żywności i energii we wrześniu nie zmieniła się w stosunku do sierpnia i wyniosła -0,4% r/r.  

Deflacja utrzyma się do listopada br.  

Naszym zdaniem na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Wsparcie dla takiej oceny stanowi kontynuacja wzrostu indeksu cen żywności FAO we wrześniu (por. AGROpuls z 06.10.2016). W efekcie prognozujemy, że dynamika cen żywności będzie stopniowo rosn?ć do końca I poł. 2017 r. Dodatkowo w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie stopniowe wygasanie spadku cen paliw w ujęciu rocznym. Tym samym prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. W efekcie oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.  

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji  

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, dane o inflacji s? w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!