Analizy i badania

Europejski i polski rynek ofert pierwotnych w III kwartale 2016 r.

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Warszawa, 10 października 2016. – Jak wynika z raportu firmy doradczej PwC „</strong></span><span style="color: #000000;"><em><strong>IPO Watch Europe. III kwartał 2016</strong></em></span><span style="color: #000000;"><strong>” koniunktura na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie stopniowo odbudowuje się po załamaniu spowodowanym głosowaniem w sprawie Brexit. Eksperci PwC szacują, że łączna wartość IPO w 2016 r. przekroczy 25 mld euro. </strong></span></span></p>

>

  • Na rynku IPO w Warszawie miało miejsce jedynie 5 IPO o ł?cznej wartości 4,3 mln euro.
  • Ł?czna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale 2016 r. była tylko o 17% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • Jednocześnie aż 92% ł?cznej wartości wszystkich ofert przypadło na Europę kontynentaln?.
  • Na rynku IPO w Londynie w dalszym ci?gu utrzymuje się dekoniunktura – ł?czna wartość ofert spadła aż o 50% w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 r. Aż 6 z 9 debiutów miało miejsce na rynku alternatywnym AIM.
  • Perspektywy na nadchodz?ce miesi?ce wydaj? się obiecuj?ce. W całym 2016 r. ł?czna wartość IPO powinna przekroczyć poziom 25 mld euro.  

Sytuacja na rynku IPO w Warszawie  

Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale miało miejsce tylko pięć IPO (wszystkie na NewConnect) o ł?cznej wartości zaledwie 4,3 mln euro. Największ? ofert? było IPO spółki deweloperskiej Tower Investments (2,4 mln euro).  

Niestety, nasz rynek kapitałowy został dotknięty przez szereg negatywnych czynników jednocześnie – zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych, ogólny odpływ inwestorów zagranicznych z naszego regionu, zawirowania polityczne powoduj?ce niepewność na rynku oraz działania skarbu państwa wobec kontrolowanych przez niego spółek z GPW godz?ce w interesy akcjonariuszy mniejszościowych, czy też liczne nieprawidłowości na rynkach NewConnect i Catalyst. W tej sytuacji iskierk? nadziei może być kilka przeprowadzanych właśnie ofert publicznych, które powinny oznaczać poprawę statystyk rynku pierwotnego w Warszawie w czwartym kwartale. Jednak brak wśród nich dużych podmiotów, które miałyby szansę zrównoważyć ubytek w postaci coraz większej liczby wycofywanych z obrotu giełdowego spółek” – podsumowuje Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Sytuacja na rynku IPO w Europie  

Słabe pierwsze półrocze 2016 r. na europejskim rynku pierwotnym miało swoj? kontynuację również w minionym kwartale wskutek wyniku referendum zwi?zanego z Brexitem. Ł?cznie w Europie odnotowano 52 IPO o wartości 3,8 mld euro, co stanowi wartość o 17% niższ? niż w trzecim kwartale 2015 r. (53 IPO, 4,6 mld euro). Jednak zarówno kilka transakcji przeprowadzonych pomyślnie we wrześniu, jak i oferty zapowiadane na nadchodz?ce miesi?ce wskazuj?, że koniunktura na rynku pierwotnym powoli się odbudowuje.  

W trzecim kwartale br. zdecydowana większość ofert przypadła na Europę kontynentaln?. Aż 55% ł?cznej wartości IPO stanowiła przeprowadzona we wrześniu oferta spółki Nets A/S na giełdzie w Kopenhadze (2,1 mld euro). Z kolei pięć ofert na włoskiej Borsa Italiana o ł?cznej wartości 0,8 mld euro stanowiło 21% wszystkich IPO w Europie, głównie ze spraw? oferty prywatyzacyjnej zajmuj?cej się kontrol? ruchu lotniczego spółki Enav SpA.  

Aktywność na rynku IPO w Europie była w minionym kwartale niska, podobnie jak w całym bież?cym roku. Spore grono potencjalnych emitentów przełożyło lub odwołało plany debiutu w zwi?zku z wynikiem głosowania w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii. Jednak w ostatnich tygodniach sytuacja ulega stopniowej poprawie, gdyż spółki staraj? się wykorzystać chwilowe uspokojenie na rynkach, zwłaszcza że jednocześnie antycypuj? ryzyko możliwych dalszych turbulencji zwi?zanych z wyborami prezydenckimi w USA. Lista spółek, które zapowiedziały ostatnio IPO, przedstawia się obiecuj?co i na tej podstawie należy oczekiwać udanego pocz?tku czwartego kwartału" – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

***

Dodatkowe informacje  

1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2015.  

2. O IPO Watch Europe  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 3o września 2016 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

3. O współtworz?cych raport  

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe.

4. Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso

Subskrypcja publikacji PwC http://www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!