Analizy i badania

Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe

<p style="text-align: justify;">Europejski Bank Centralny nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe: refinansową z 0,15% do 0,05%, depozytową z -0,10% do -0,20% oraz lombardową z 0,40% do 0,30%. Tym samym osiągnęły one dolny pułap, poniżej którego zgodnie z obietnicą prezesa EBC M. Draghiego stopy już nie zostaną obniżone.</p>

>

Dodatkowo zapowiedziany został program skupu aktywów ABS (Asset-Backed Security), jednakże jego szczegóły zostan? przedstawione dopiero za miesi?c. Decyzja członków EBC dot. obniżki stóp oraz uruchomienia programu skupu aktywów nie była jednomyślna. Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały także nowe projekcje EBC, jednakże nie różni? się one w istotny sposób od tych zaprezentowanych w czerwcu. Czwartkowa decyzja EBC niesie ze sob? następuj?ce implikacje. Po pierwsze, z uwagi na obniżkę stóp, program TLTRO zostanie przeprowadzony po stopie 0,15% (wobec 0,25% przed obniżk?), co oddziaływać będzie w kierunku wyższego popytu na płynność wśród banków. Po drugie, osi?gaj?c dolny pułap stóp procentowych EBC dysponuje już jedynie niekonwencjonalnymi narzędziami polityki monetarnej. Po trzecie, decyzja o skupie aktywów ABS oraz rozpoczynaj?cy się w październiku program TLTRO obniżaj? w naszej ocenie prawdopodobieństwo wprowadzenia programu QE – skupu obligacji rz?dowych i/lub nieskarbowych. Uważamy bowiem, iż EBC przed podjęciem dalszych kroków będzie chciał najpierw dokonać oceny skuteczności dotychczas zastosowanych narzędzi.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!