Aktualności firm stowarzyszonych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych już wkrótce

18 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy, które obligują zamawiających do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych o określonej przepisami strukturze przy pomocy dedykowanej platformy. Zamawiający są zobowiązani utworzyć konto na platformie w celu umożliwienia wykonawcom przesyłania ustrukturyzowanych faktur. Obowiązku korzystania z platformy nie mają wykonawcy – nadal mogą przesyłać faktury i inne dokumenty w takiej formie jak dotychczas. Aby korzystać z platformy, strony mogą założyć konto bezpośrednio na stronie brokera albo pobrać specjalną aplikację, która ułatwi przesyłanie dokumentów. Testowa wersja platformy już działa.

 

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. Ustawa implementuje przepisy unijne do polskiego prawa – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Przepisy ustawy maj? zastosowanie do przesyłania między wykonawcami a zamawiaj?cymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zwi?zanych z realizacj? zamówień publicznych. Jako inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne ustawa wskazuje inny dokument niż faktura elektroniczna, spełniaj?cy wymagania umożliwiaj?ce przesyłanie za pośrednictwem platformy, zwi?zany z realizacj? zamówień publicznych. Jako przykład takich dokumentów można wskazać np. zamówienie dostawy, potwierdzenie dostawy, notę księgow? czy fakturę koryguj?c? – nie jest to jednak katalog zamknięty.  

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne maj? być przesyłane za pomoc? systemu teleinformatycznego – platformy. Funkcjonowanie platformy ma zapewnić minister właściwy do spraw gospodarki, a korzystanie z niej ma być bezpłatne. Platforma ma umożliwić przesyłanie ww. dokumentów zarówno w kraju, jak również za pomoc? systemu Open PEPPOL należ?cego do międzynarodowego stowarzyszenia z siedzib? w Brukseli, którego podstawowym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach zwi?zanych z udzielaniem i realizacj? zamówień publicznych.  

Zobowi?zanymi do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych za pomoc? platformy – a tym samym do posiadania konta na platformie – s? zamawiaj?cy. Wykonawcy maj? prawo wyboru – mog? wysłać ustrukturyzowan? fakturę lub inny ustrukturyzowany dokument przy użyciu platformy, ale nie maj? takiego obowi?zku.  

Co istotne, z perspektywy zamawiaj?cych w przypadku zamówień, do których nie stosuje się przepisów PZP, zamawiaj?cy może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ albo w innym dokumencie rozpoczynaj?cym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wył?czyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Ustrukturyzowana faktura powinna składać się z danych wymaganych przepisami o VAT, danych zawieraj?cych informacje dotycz?ce odbiorcy płatności oraz wskazywać umowę zamówienia publicznego. Faktura może także zawierać inne dane niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia.  

Celem wprowadzenia ww. systemu jest wyeliminowanie z obrotu faktur błędnych i fałszywych, uporz?dkowanie obiegu faktur, a także przyspieszenie obiegu dokumentów, co ma w efekcie skrócić czas oczekiwania na płatność. Przyszłość pokaże, czy cele te zostan? osi?gnięte.  

Już teraz można testować system pod adresem  www.efaktura.gov.pl. Na wskazanej stronie można znaleźć dwóch brokerów do obsługi systemu. Zamawiaj?cy ma prawo wyboru pomiędzy nimi. Zarówno zamawiaj?cy, jak i wykonawcy będ? mogli założyć konto bezpośrednio na stronie brokera albo też pobrać specjaln? aplikację, która ułatwi przesyłanie dokumentów. Wersja testowa systemu ma działać do końca marca. Z pocz?tkiem kwietnia 2019 roku ma zostać uruchomiona ostateczna wersja systemu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!