Analizy i badania

Elektroniczne deklaracje CIT z podpisem elektronicznym już od 1 stycznia 2015 r., jednak nie dla obcokrajowców

<p style="text-align: justify;">Jak wynika z szacunków PwC, ok. ¼ przedsiębiorców może nie być gotowa do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej wymaganej dla większości firm od początku 2015 roku. W elektronicznych zeznaniach podatnicy i płatnicy podatku CIT (a także PIT) będą musieli bowiem posługiwać się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, a tego rozwiązania nie posiada obecnie ok. 25% firm objętych nowymi regulacjami.</p>

>

Obowi?zek składania elektronicznie większości deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych (w tym CIT-8, IFT-2 oraz PIT-11) od 1 stycznia 2015 r. wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W  dokumentach składanych elektronicznie będzie wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc? ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

„Zmiany dotycz? większości firm, a do przygotowania się pozostało już bardzo niewiele czasu. Od nowego roku z wersji papierowej dokumentów będ? mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniaj?cy 5 lub mniej pracowników. Co istotne, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej tj. papierowej formie będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem” – podkreśla Jan Wacławek, partner w dziale prawno-podatkowym PwC.

Dla większości przedsiębiorstw nowe zasady powinny stanowić ułatwienie w prowadzeniu działalności, jednak istniej? wyj?tki.

Jeżeli w firmie osob? upoważnion? do składania deklaracji jest obcokrajowiec, to trzeba to  już teraz uwzględnić w planach przygotowania przedsiębiorstwa do nowych przepisów. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomoc? środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), które upoważnia do korzystania z systemu eDeklaracje, wymaga bowiem podania identyfikatora podatkowego w postaci numeru NIP b?dź numeru PESEL, którego obcokrajowcy nie posiadaj?” – wyjaśnia Mikołaj Woźniak, starszy menedżer w  dziale prawno-podatkowym PwC. W takich sytuacjach dostosowanie się do zmian może stać się realnym wyzwaniem i powstaje ryzyko formalnego niezłożenia deklaracji. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje już nad rozwi?zaniem tej kwestii, jednak warto przygotować także przedsiębiorstwo na „plan awaryjny”.

Zestaw do podpisu elektronicznego to jednorazowy wydatek rzędu ok. 300 zł, do którego należy dodać koszt aktualizacji certyfikatu w wysokości ok. 120 zł rocznie.

„Choć proces weryfikacji tożsamości osoby składaj?cej wniosek, oczekiwanie na  kwalifikowany certyfikat oraz instalacja niezbędnego oprogramowania trwa zazwyczaj w sumie ok 2-3 dni robocze, to jednak teraz czas ten może się wydłużyć w zwi?zku ze  zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w momencie zmiany przepisów. Odpowiednie kroki warto więc podj?ć jak najszybciej" -   podkreśla Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. Warto także pamiętać, że w przypadku większych podatników zasadne może być wyrobienie co najmniej dwóch podpisów dla  jednego podmiotu”.

Informacje o PwC
PwC to sieć działaj?ca w 157 krajach, zatrudniaj?ca ponad 195 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!