Analizy i badania

Eksport owoców i warzyw pozostaje pod wpływem rosyjskiego embarga

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z wynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i organicznych opracowanym przez GUS łączne zbiory warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) w 2015 r. wyniosły ok. 3,7 mln t i ukształtowały się na poziomie o 20% niższym niż w 2014 r. Największy spadek zbiorów odnotowany został w przypadku warzyw kapustnych i korzeniowych. Znaczące zmniejszenie produkcji warzyw gruntowych w porównaniu do 2014 r. wynikało z ubiegłorocznej suszy jaka miała miejsce w Polsce, która utrudniła wegetację zarówno wczesnych jak i późnych odmian warzyw.</p>

>

W 2015 r. pocz?tkowa faza wegetacji owoców przebiegała bez większych zakłóceń ze względu na brak występowania znacz?cych przemrożeń. Niemniej jednak z uwagi na przedłużaj?c? się suszę, która miała miejsce w miesi?cach letnich na przeważaj?cym obszarze kraju warunki te uległy znacz?cemu pogorszeniu. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w niższych zbiorach owoców jagodowych, które zgodnie z szacunkiem GUS obniżyły się o 10% w porównaniu do 2014 r. W przypadku owoców z drzew warunki wegetacji były wyraźnie lepsze. Niemniej jednak susza przyczyniła się do zmniejszenia rozmiarów owoców. Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS zbiory owoców z drzew zmniejszyły się w 2015 r. o 2% w porównaniu do 2014 r.

Od stycznia do listopada 2015 r. wielkość polskiego eksportu owoców w ujęciu wagowym zmniejszyła się o 8,1% r/r wobec spadku o 4,7% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obniżenie eksportu odnotowano również w przypadku eksportu warzyw, którego wartość zmniejszyła się o 1,7% r/r wobec takiego samego spadku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obu przypadkach obniżenie eksportu był efektem jego silnego spadku do krajów spoza UE, co odzwierciedla utrzymuj?cy się negatywny wpływ rosyjskiego embarga na polsk? wymianę handlow?.

Prognozujemy, że w najbliższych kwartałach wraz z wygasaniem efektu ubiegłorocznej suszy roczne tempo wzrostu cen warzyw w Polsce będzie się stopniowo obniżać. Przy założeniu, że zbiory warzyw w 2016 r. ukształtuj? się na poziomie średniej wieloletniej będzie to dodatkowy czynnik oddziałuj?cy w kierunku spadku dynamiki ich cen. W efekcie oczekujmy, że w II poł. br. będziemy mieli do czynienia z powrotem deflacji cen warzyw. W przypadku cen owoców na pocz?tku br. oczekujemy przejściowego zwiększenia ich dynamiki z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy z 2015 r. W dalszej części roku, przy założeniu, że zbiory owoców w 2016 r. ukształtuj? się na poziomie średniej wieloletniej prognozujemy spadek tempa wzrostu ich cen. Zarówno w przypadku owoców jak i warzyw w kierunku obniżenia cen będ? oddziaływać utrzymuj?ce się trudności polskich eksporterów w znalezieniu nowych rynków zbytu, które mógłby zast?pić rynek rosyjski. Przeciwny wpływ będzie miał podatek handlowy. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy dynamiki cen owoców i warzyw jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kraju.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!