Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Eksport netto ratuje wzrost gospodarczy

Głównym czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia w I kw. był wyższy wkład eksportu netto (4,3 pkt. proc. wobec 1,7 pkt. proc. w IV kw.). Spadek konsumpcji i wkładu zapasów oddziaływał w kierunku zmniejszenia dynamiki popytu krajowego (do -5,2% r/r wobec 0,6% w IV kw.). Znalazło to również odzwierciedlenie w spadku importu o 4,6% w I kw. wobec wzrostu o 0,7% w IV kw. Jednocześnie dynamika eksportu pozostała wyraźnie dodatnia (3,2% r/r w I kw. wobec 3,9% w IV kw.). Zgodnie z danymi NBP za ożywienie eksportu odpowiadała głównie wyższa sprzedaż zagraniczna w branży motoryzacyjnej, co jest spójne z danymi o produkcji przemysłowej za okres styczeń-marzec br. Dodatni i zwiększający się wkład eksportu netto do PKB był już wcześniej sygnalizowany przez dane NBP wskazujące na znaczącą nadwyżkę na saldzie obrotów towarowych (por. MAKROmapa z 24.04.2023). Uważamy, że w najbliższych miesiącach korzystne tendencje w zakresie kształtowania się salda handlowego i wkładu eksportu netto do PKB utrzymają się. Eksport będzie napędzany przez oczekiwane przez nas ożywienie gospodarcze u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 17.04.2023), w szczególności w Niemczech. Czynnikiem dodatkowo wspierającym wzrost eksportu z Polski w średnim okresie będzie oczekiwany przez nas utrzymujący się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!