Analizy i badania

EFL: MŚP obawiają się nowych regulacji prawnych. Najbardziej split payment i RODO

<p style="text-align: justify;">Zmiany prawno-podatkowe wprowadzone w 2018 roku spędzają sen z powiek mikro, małym i średnim firmom. Z Barometru EFL wynika, że przedsiębiorcy najbardziej obawiają się podzielonej płatności podatku od towarów i usług, tzw. split payment (14 proc. wskazań). Negatywnie na sytuację firmy w opinii 13 proc. przedstawicieli MŚP mogą wpłynąć zmiany w obszarze ochrony danych osobowych (tzw. RODO<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1]). Co dwudziesty zapytany obawia się wymogu dotyczącego podpisu elektronicznego.</p>

>

- Obecnie największym problemem większości firm w Polsce jest dostępność pracowników oraz rosn?ca presja płacowa, na co wskazała połowa zapytanych przez nas przedsiębiorców. Jednak nie możemy zapomnieć o szeregu innych czynników, które mog? wpłyn?ć negatywnie na kondycję i dalszy rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju. Mam tutaj na myśli przede wszystkim nowe regulacje prawno-podatkowe, w które obfitowały ostatnie miesi?ce, takie jak split payment czy RODO. To bardzo istotne zmiany, które rzutuj? zarówno na ten najmniejszy jak i korporacyjny biznes. O ile jednak w przypadku dużych firm, najczęściej działaj? wydzielone komórki zajmuj?ce się prawem czy IT, które analizuj? bież?ce zmiany i wprowadzaj? je w życie firmy, o tyle mikroprzedsiębiorcy w jednych rękach skupiaj? wiele różnych obowi?zków. Tutaj nikt nie ma czasu, żeby codziennie poświęcać czas na lekturę przepisów. St?d ważne jest, aby zmiany prawa w Polsce odbywały się z uwzględnieniem interesów i możliwości wszystkich stron zainteresowanych  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFLS.A.

Prawna bariera nr 1 – split payment

Wśród czynników prawno-podatkowych, mog?cych wpłyn?ć negatywnie na sytuację przedsiębiorstwa, najwięcej zapytanych przedstawicieli MŚP wskazało na split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – 14 proc. Nowe przepisy obowi?zuj? od 1 lipca 2018 roku i wpływaj? na sposób płatności za faktury. W praktyce chodzi o to, że sposób płatności za usługi i towary polega na wpłacie kwoty netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwoty podatku od towarów i usług („VAT”) na oddzielny rachunek VAT. Split payment dotyczy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jednak na razie obowi?zuje zasada dobrowolności (stosowanie przepisów zależy od dokonuj?cego zapłaty, nie jest obowi?zkowe).

Najbardziej mechanizmu podzielonej płatności obawiaj? się mikroprzedsiębiorcy, wśród których aż 20 proc. wskazuje, że nowe regulacje mog? wpłyn?ć niekorzystnie na kondycję ich firmy. Na drugim biegunie s? średnie firmy – 8 proc. wskazań. Bior?c pod uwagę branże, pesymistów jest najwięcej w produkcji i usługach (po 17 proc.), najmniej wśród hotelarzy i restauratorów – 4 proc.

Prawna bariera nr 2 – RODO

Z Barometru EFLhttps://secure.netpr.pl/#_ftn2[2]  wynika, że 13 proc. przedstawicieli sektora MŚP obawia się RODO. Jest to unijne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2016 roku. Jednak przedsiębiorcy otrzymali 2-letni okres przejściowy na dostosowanie swoich struktur i procedur do nowych przepisów, dlatego nowe przepisy s? bezpośrednio stosowane dopiero od 25 maja 2018 roku. Obawy firm s? uzasadnione, gdyż RODO wprowadza szereg nowych obowi?zków w obszarze ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników czy kandydatów do pracy oraz poważne sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie.

Najbardziej za pan brat z RODO s? średnie firmy – wśród nich tylko 4 proc. obawia się nowych regulacji. Za to wśród małych firm ten odsetek jest zdecydowanie wyższy i wynosi ponad 18 proc. Wśród badanych branż RODO może najbardziej negatywnie wpłyn?ć na kondycję firm usługowych (21 proc. wskazań) oraz HoReCa (18 proc.), najmniej tej regulacji obawia się przemysł (4 proc.).

Prawna bariera nr 3 – e-podpis

Trzeci? zmian? prawno-podatkow?, której na razie obawia się tylko 5 proc. mikro, małych i średnich firm, jest wymóg podpisu elektronicznegohttps://secure.netpr.pl/#_edn1[i]. Podpis elektroniczny to bardzo użyteczne, lecz nadal mało popularne narzędzie. Jest składany za pomoc? specjalnej karty procesorowej lub tokena oraz oprogramowania służ?cego do składania podpisu elektronicznego. Pod względem prawnym kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Można go stosować m.in. do podpisywania umów i dokumentów czy składania deklaracji podatkowych. Jego instalacja wi?że się jednak z kosztem. Być może dlatego, najbardziej e-podpisu obawiaj? się najmniejsze podmioty zatrudniaj?ce do 9 pracowników (7 proc. wskazań), najmniej zaś średnie firmy (2 proc.). Patrz?c na branże, ponownie z największym dystansem na ten obowi?zek patrz? firmy usługowe (12 proc. ma obawy).

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 20-28 września 2018 r.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  zwi?zku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://secure.netpr.pl/#_ftnref2[2]  Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 20-28 września 2018 r.  

https://secure.netpr.pl/#_ednref1[i]  Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowi?zywać nowe regulacje dotycz?ce zasad kontaktu z organami skarbowymi. Przedsiębiorstwa zatrudniaj?ce ponad 5 osób oraz wszystkie biura rachunkowe niektóre formularze i rozliczenia musz? teraz obowi?zkowo przesyłać drog? elektroniczn?, wykorzystuj?c kwalifikowany podpis elektroniczny. Nowy obowi?zek dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i rocznego obliczenia podatku PIT-40. Wysyłanie elektronicznych deklaracji wi?że się bezpośrednio z obowi?zkiem korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomoc? ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymóg ten nie dotyczy jedynie najmniejszych firm, gdzie pracuje maksymalnie do 5 osób – podmioty te mog? składać dokumenty nadal w formie papierowej.  


Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 310 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!