Analizy i badania

EFL liczy na dwucyfrowy wzrost rynku leasingu IT w 2018 dzięki dotacjom unijnym

<p style="text-align: justify;">Sprzęt IT znajduje się w TOP3 najbardziej dynamicznych segmentów leasingu maszyn i urządzeń. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, w I półroczu 2018 roku wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła niemal 494 mln zł, co oznacza blisko 33% wzrost r/r. 18-20% dynamika rynku leasingu IT na koniec 2018 roku, na jaką liczą eksperci EFL, będzie wynikała przede wszystkim z rozwoju leasingu online oraz konsumpcji środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.</p>

>

-  Świadomość leasingu i jego licznych zalet ma w Polsce większość przedsiębiorców. Wiedz? oni także, że przy pomocy tego narzędzia mog? sfinansować przede wszystkim swoj? flotę firmow?, a coraz więcej osób bierze pod uwagę leasing także przy zakupie maszyn rolniczych, budowlanych czy produkcyjnych. Jednak oferta leasingodawców na tym się nie kończy.  Obejmuje ona szereg inwestycji z rozmaitych sektorów, których definicje można sprowadzić do wspólnego mianownika „środków trwałych”. Dzięki leasingowi można również nabyć sprzęt IT oraz oprogramowanie i co warto podkreślić – finansowanie przy pomocy tego instrumentu firmowego  notebooka czy serwera telekomunikacyjnego nie jest już tak? rzadkości? jak 5 czy 10 lat temu  – mówi  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Komputer i oprogramowanie

Jak podał Zwi?zek Polskiego Leasingu, wartość aktywów IT sfinansowanych przez firmy leasingowe od stycznia do czerwca tego roku wyniosła niemal 494 mln zł, co oznacza aż 33% dynamikę w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Jest to trzecia najwyższa dynamika liczona r/r wśród wszystkich segmentów leasingu maszyn i urz?dzeń. Numerem jeden pod tym względem jest sprzed budowlany, a dwa sprzęt medyczny. Z wewnętrznych danych EFL, który jest jednym z trzech leasingodawców finansuj?cych najwięcej aktywów IT, wynika, że TOP3 najczęściej leasingowanych środków trwałych z tego segmentu stanowi? kolejno komputery przenośne (22% udział), sprzęt sieciowy (15% udział) oraz oprogramowanie (14% udział). Wśród mniej popularnych, ale coraz częściej leasingowanych przedmiotów znajduj? się również serwery, urz?dzenia wielofunkcyjne, kasy fiskalne, telefony komórkowe i aparaty cyfrowe.

Patrz?c na strukturę firm, które decyduj? się wzi?ć sprzęt IT w leasing, największy, bo 42% udział, maj? małe firmy o średniorocznym obrocie do 5 mln zł. Jedna na trzy firmy to podmioty największe osi?gaj?ce ponad 20 mln zł obrotów rocznie, a co czwarta firma wypracowuje od 5 do 20 mln zł obrotu. Niski udział w leasingu IT ma sektor publiczny – tylko 0,5%.

3 czynniki wzrostu

Potencjał rynku leasingu IT jest w Polsce bardzo duży. Eksperci EFL szacuj?, że na koniec 2018 roku wartość finansowania tego segmentu może wzrosn?ć o ok.18-20% r/r (bior?c pod uwagę leasing i pożyczkę). Dynamika samego leasingu może wynieść nawet 34% r/r. S? trzy czynniki, które wspieraj? rozwój leasingu IT. Po pierwsze, środki z Unii Europejskiej. Programy wdrażane z nowej perspektywy 2014-2020 maj? na celu przede wszystkim unowocześnić polsk? gospodarkę i wzmocnić jej innowacyjność. Po drugie, coraz więcej firm załatwia wszelkie formalności zwi?zane z leasingiem online, co bez w?tpienia zwiększa potencjał naszego rynku. I w końcu jeszcze raz należy zwrócić uwagę na wzrost świadomości klientów o możliwościach finansowania IT, w tym przede wszystkim możliwości finansowania oprogramowania.

-  Z perspektywy producenta oprogramowania również widoczny jest trend wzrostowy   w obszarze finansowanie inwestycji informatycznych z wykorzystaniem leasingu. Sprzęt i oprogramowanie najnowszej generacji to obecnie dla przedsiębiorców warunek konieczny utrzymania się na rynku i rozwoju działalności. Firmy szukaj? więc możliwości sfinansowania takich inwestycji – jeżeli nie maj? wolnych środków lub nie chc? ich w takim stopniu angażować. I tutaj coraz częściej leasing okazuje się najkorzystniejszym finansowo i podatkowo rozwi?zaniem. Dodatkowo dzięki współpracy producenta oprogramowania i leasingodawcy, cały proces jest szybki i przyjazny dla klienta  – zwraca uwagę  Magdalena Trybus, Specjalista ds. Finansowania, Comarch.

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 22.06 – 05.07.2018 r 2018 r.  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!