Aktualności firm stowarzyszonych

EFL : co siódmy przedsiębiorca korzysta z faktoringu

<p style="text-align: justify;">Już ponad 14 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta z usług usług faktoringowych. Jest to najwyższy odczyt „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] od momentu prowadzenia badania. Na rosnącą rolę faktoringu wskazują również najnowsze dane sprzedażowe. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 132,1 mld zł. To aż o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem.</p>

>

Prowadzone od 2015 roku przez EFL cykliczne badania „Barometru EFL” wskazuj? na rosn?c? rolę faktoringu jako źródła zewnętrznego finansowania, po które sięgaj? małe i średnie przedsiębiorstwa.  Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedn? z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Dla porównania przytoczę wyniki  ?  Barometru EFL   ? liczone rok do roku. I tak w IV kw. 2015 z usług faktoringowych korzystało 4,3 proc. przedsiębiorców, w IV kw. 2016 – 6,4 proc. Dziś co siódmy przedsiębiorca deklaruje korzystanie z oferowanch przez branżę faktoringow? usług –  komentuje  Stanisław Atanasow prezes zarz?du Eurofactor Polska SA.

Im większa firma, tym częściej korzysta z faktoringu

Z badania wynika, że po faktoring najczęściej sięgaj?  firmy średnie.  W firmach zatrudniaj?cych od 50 do 249 pracowników kredytem posiłkuje się 81,7 proc. przedsiębiorców, leasingiem niemal 73,3 proc., a po faktoring sięga aż 22,5 proc. firm.  Małe firmy  (10-49 pracowników) nadal finansuj? się głównie środkami własnymi. Korzystanie z tego instrumentu deklaruje blisko 79% badanych. Z kredytu i leasingu korzysta odpowiednio 68,2  pro. i 61,1 proc. przedsiębiorców, a po faktoring sięga blisko 15 proc. z nich.  W przypadku  mikro firm  (1-9 pracowników) z faktoringu korzysta 9% przedsiębiorców (w IV kw 2016 – 2,5 proc.), z kredytu 38 proc., a po leasing sięga 29 proc. z nich. Ponad 90 proc. inwestycji mikro firm finansowanych jest ze środków własnych.

Hotele i restauracje działaj? w faktoringu

Z faktoringu najczęściej korzystaj? firmy z branyży hotelarsko-gastronomicznej – blisko 24 proc. i przemysłowej – ok. 20 proc. Duże zainteresowanie obserwujemy w branży transportowej i usługach –po 14 proc. oraz handlowej – 10 proc. Najrzadziej po faktoring sięgaj? firmy z branży budowlanej. Tylko nieco ponad 6 proc. przedstawicieli tej branży deklaruje wykorzystanie faktoringu do poprawy płynności firmy. To pokazuje, że rynek usług faktoringowych ma duży potencjał i kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 6-13 listopada 2017 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!