Analizy i badania

Efekty statystyczne obniżyły tempo wzrostu wynagrodzeń

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w lipcu do 4,8% r/r wobec 5,3% w czerwcu, kształtując się powyżej naszej prognozy (4,5%) równej konsensusowi rynkowemu.</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lipcu o 5,8% r/r wobec 6,1% w czerwcu. Obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń wynikało w znacznym stopniu z ust?pienia efektu niskiej bazy sprzed roku m.in. w kategorii "produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”, zwi?zanego z przesunięciem wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. W kierunku zmniejszenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.  

Utrzymuj?ca się wysoka dynamika wynagrodzeń wskazuje w naszej ocenie na narastanie presji płacowej zwi?zanej z popraw? sytuacji na rynku pracy i zwiększaj?c? się barier? w postaci trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników (por. MAKROpuls z 18.07.2016). W efekcie oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie powyżej 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!